Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO268A-Barndom och lärande: Perspektiv på barndom.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
FO761A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Organizational Development, Quality Improvement
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
15 januari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO268A-Barndom och lärande: Perspektiv på barndom.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om utvecklings- och kvalitetsarbete i förskola.

Innehåll

Inom kursen synliggörs och bearbetas olika definitioner och former av kvalitet och kvalitetsarbete i praktiken. Förskollärarens ansvar för utvärdering och utveckling av verksamheten samt utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras i förhållande till dokumentation, bedömning och samverkan mellan hem, förskola och andra aktörer.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Granska och värdera hur dokumentations- och bedömningsformer används och kan användas i förskoleverksamhet
2. Diskutera och kritiskt förhålla sig till utbildning i förskola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet
3. Formulera mål och strategier för förskolans systematiska kvalitetsarbete
4. Formulera och motivera konkreta förslag för förskolans utvecklingsarbete i samverkan med barn, vårdnadshavare och/eller andra aktörer i förskolan

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på ett undersökande förhållningssätt och att de studerande deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv.

Bedömningsformer

Prov 1: Paper (Paper), 10 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-3.

Prov 2: Projektplan med muntlig presentation (Project plan with Oral Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3-4.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på prov 1.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, & Vallberg-Roth, Ann-Christine (2014). Assessment and Documentation in Early Childhood Education. New York: Routledge (149 s)
Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber (260 s)
Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2014). Från kvalitet till meningsskapande – Postmoderna perspektiv exemplet förskolan. 3. uppl. Liber: Stockholm (295 s)
Eidevald, Christian (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? Stockholm: Liber (215 s)
Kroksmark, Tomas. (red.) (2014). Förskola på vetenskaplig grund. Lund: Studentlitteratur (150 s)
Markström, Ann-Marie & Simonsson, Maria (2013). Utvecklingssamtal i förskolan. Lund: Studentlitteratur (133 s)
Riddersporre, Bim & Erlandsson, Magnus (2019). Beprövad erfarenhet i förskolan en metodbok. Johanneshov: MTM (175 s)
Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2016). Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet. 2 uppl. Stockholm: Liber (122 s)
Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber (244 s)
Öhman, M. (2016). Samspelsbar och samtalsklar: om samtal i förskolan och skolan. Stockholm: Liber (240 s).

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

01 februari 2021 - 11 april 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 januari 2022 - 10 april 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 januari 2023 - 09 april 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program