Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO721A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2023, höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
FO723A version 2,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education:Perspectives on the Preschool Teaching Profession
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
07 februari 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO721A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet är att studenten ska fördjupa och problematisera sina kunskaper om förskolläraryrket och förskollärarrollen samt dess relevans i samhället.

Innehåll

Inom kursen problematiseras förskolläraryrkets förändring och kontinuitet med utgångspunkt i aktuell debatt och genom internationell och nationell forskning. Kursen ger också möjlighet för studenten att värdera och kommunicera sin egen kunskapsutveckling i relation till förskolans uppdrag. Kursen erbjuder studenten olika vetenskapliga perspektiv på förskolläraryrket. Tyngdpunkten ligger på att studenten själv tar ställning till och utvecklar en reflexiv uppfattning om yrkets roll och relevans i samhället.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• problematisera förskolläraryrkets förändring och kontinuitet i relation till olika pedagogiska perspektiv
• visa förmåga att göra kritiska bedömningar och dra pedagogiska slutsatser kring lärarrollen utifrån fiktiva lärarporträtt
• kritiskt diskutera utvecklingen av den egna yrkesrollen i relation till förskolans uppdrag

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av gruppdiskussioner, seminarier, föreläsningar och filmade inslag. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta ett stort ansvar för sin egen lärandeprocess.

Bedömningsformer

Individuell muntlig presentation med skriftligt underlag, 9 hp. Examinerar mål 1 och 2.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carr, David (2003). Making Sense of Education. An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and Teaching. London: Routledge (kap 1-3) (50 s.)
Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2015). Respekt för lärarprofessionen. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: Liber (190 s.)
Hansen, David (2018). Bearing Witness to the Fusion of Person and Role in Teaching. The Journal of Aesthetic Education, 52 (4), pp. 21-48 (27 s.)
Higgins, Chris (2003). Teaching and the Good Life: A Critique of the Ascetic Ideal in Education. Educational Theory, 53 (2), pp. 131-154 (23 s.)
Korsgaard, Morten, T. (2019). Exploring the role of exemplarity in education: two dimensions of the teacher’s task. Ethics & Education, 14(3), pp. 271-284 (14 s.)
Lilja, Peter & Dahlbeck, Johan (2019). In the Absence of Adults: Generations and Formation in ‘Hunt for the Wilderpeople’. Journal of Philosophy of Education, 53(2), pp. 407-424 (18 s.)
Maxwell, Bruce (2015). ‘Teacher as Professional’ as Metaphor: What it Highlights and What it Hides. Journal of Philosophy of Education, 49 (1), pp. 86-106 (20 s.)
Reagan, Timothy (2010). ”The Professional Status of Teaching” in: Bailey, Richard, Barrow, Robin, Carr, David & McCarthy, Christine (eds.). The SAGE handbook of Philosophy of Education. London: SAGE, pp. 209-221 (12 s.)
Dessutom tillkommer individuellt vald litteratur i relation till studentens examinationsuppgift.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Peter Lilja, Kursansvarig
Telefon: 040-6658358
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

07 december 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 december 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 december 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

04 december 2023 - 14 januari 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program