Barndom och lärande: Perspektiv på förskolläraryrket

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO701A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation eller FO711A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2024, vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
FO713A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Perspectives on the Preschool Teaching Profession
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 januari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 april 2019
Ersätter kursplan fastställd:
02 december 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO701A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation eller FO711A-Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten med utgångspunkt i olika vetenskapliga perspektiv fördjupar sin kunskap om förskolläraryrket samt den egna yrkesrollen.

Innehåll

Inom kursen problematiseras förskolläraryrkets förändring och kontinuitet med utgångspunkt i aktuell debatt och genom internationell och nationell forskning. Kursen ger också möjlighet för studenten att värdera och kommunicera sin egen kunskapsutveckling i relation till förskolans uppdrag. Kursen erbjuder studenten olika vetenskapliga perspektiv på förskolläraryrket. Tyngdpunkten ligger på att studenten själv tar ställning till och utvecklar en reflexiv uppfattning om yrkets roll och relevans i samhället.
Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på muntlig framställning och kritiskt förhållningssätt till den blivande yrkesutövningen.
I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • problematisera förskolläraryrkets förändring och kontinuitet i relation till olika vetenskapliga perspektiv
  • kritiskt diskutera utvecklingen av den egna yrkesrollen i relation till förskolans aktuella uppdrag

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av gruppdiskussioner, seminarier, föreläsningar och filmade inslag. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta ett stort ansvar för sin egen lärandeprocess.

Bedömningsformer

Individuell muntlig presentation med skriftligt underlag, 9 hp. Examinerar mål 1 och 2.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brante, Thomas (2014). Den professionella logiken. Hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället. Stockholm: Liber (360 s.)

Carr, David (2003). Making Sense of Education. An Introduction to the Philosophy and Theory of Education and Teaching. London: Routledge (kap 2-3) (32 s.)

Colnerud, Gunnel & Granström, Kjell (2015). Respekt för lärarprofessionen. Om lärares yrkesspråk och yrkesetik. Stockholm: Liber (190 s.)

Enö, Mariann (2011). Arbetsdelning och professionalism – om status, makt och motstånd i förskollärares praktiker. Växjö: Paper presenterat vid professionskonferens, Linnéuniversitetet. Svenska nätverket för professionsforskning (15 s.)

Higgins, Chris (2003). Teaching and the Good Life: A Critique of the Ascetic Ideal in Education. Educational Theory 35 (2), 131-154 (23 s.)

Lilja, Peter (2014). Negotiating Teacher Professionalism. On the Symbolic Politics of Sweden’s Teacher Unions. Malmö: Malmö University (kap 3 & 7) (33 s.)

Maxwell, Bruce (2015). ‘Teacher as professional’ as Metaphor: What it Highlights and What it Hides. Journal of Philosophy of Education 49 (1), 86-106 (20 s.)

Reagan, Timothy (2010). ”The Professional Status of Teaching” in: Bailey, Richard, Barrow, Robin, Carr, David & McCarthy, Christine (eds.). The SAGE handbook of Philosophy of Education. London: SAGE, pp. 209-221 (12 s.)

Sigrell, Anders (2013). Retorik för lärare: Konsten att välja språk konstruktivt. Ödåkra: Retorikförlaget (137 s.)

Dessutom tillkommer individuellt vald litteratur i relation till studentens examinationsuppgift.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Johan Dahlbeck, Kursansvarig
Telefon: 040-6658033
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

25 mars 2024 - 02 juni 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program