Barndom och lärande: Verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och dokumentation

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO217A-Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018

Kurskod:
FO711A version 1,3
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Organizational Development, Quality Improvement and Documentation
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
27 oktober 2017

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO217A-Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 9 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska fördjupa sina kunskaper om förskollärarens ansvar för förskolans utveckling samt kvalitetsarbete i förhållande till dokumentation, bedömning och samverkan.

Innehåll

Innehåll och mål studeras såväl som delar och ur ett helhetsperspektiv. Centrala kunskapsområden är
1. Kvalitetsdiskurser samt kvalitet och kvalitetsarbete i praktiken,
2. Utvärdering och utveckling,
3. Dokumentation, bedömning och pedagogisk dokumentation,
4. Samarbete med barn och vårdnadshavare, det delade ansvaret, utvecklingssamtal.
Inom kursen synliggörs och bearbetas olika definitioner och former av kvalitet och kvalitetsarbete. Kvalitetsarbete diskuteras i förhållande till bedömning, dokumentation och samverkan, och granskas utifrån specialpedagogiska och normkritiska frågor och perspektiv.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas egna erfarenheter inom förskolans verksamhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten
• formulera mål och strategier för, samt kritiskt reflektera över, kvalitetsarbete i förskola ur ett likvärdighetsperspektiv
• granska och värdera hur dokumentations- och bedömningsformer används och kan användas i förskoleverksamhet
• planera, gestalta och utvärdera kvalitet i ett projekt om samarbete med vårdnadshavare om barns utveckling, lärande och välbefinnande

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier, föreläsningar samt nätbaserade inslag. Kursens genomförande bygger på ett undersökande förhållningssätt och att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag, utöver de schemalagda aktiviteterna som kursen bygger på.

Bedömningsformer

Examinationen om 15 hp består av två prov.
Prov 1: Individuellt paper (Individual Paper), 10 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2: Muntlig presentation i grupp som bygger på en skriftlig projektplan (Oral Presentation in Group), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 3.

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på en övervägande del av kursens poängomfattning.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Alasuutari, Maarit, Markström, Ann-Marie, & Vallberg-Roth, Ann-Christine (2014). Assessment and Documentation in Early Childhood Education. New York: Routledge (149 s).

Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan. (2017). Stockholm: Skolverket (38 s) Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3749

Biesta, Gert (2011). God utbildning i mätningens tidevarv. Stockholm: Liber (260 s)

Dahlberg, Gunilla, Moss, Peter & Pence, Alan (2014). Från kvalitet till meningsskapande – Postmoderna perspektiv exemplet förskolan, 3. uppl. Liber: Stockholm (295 s)

Håkansson, Jan (2013). Systematiskt kvalitetsarbete i förskola, skola och fritidshem. Lund: Studentlitteratur (kap 1 & 3) (40 s)

Eidevald, Christian (2013). Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan: hallå, hur gör man? Stockholm: Liber (215 s)

Lindgren, Anne-Li (2016). Etik, integritet och dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerups (128 s)

Markström, Ann-Marie & Simonsson, Maria (2013). Utvecklingssamtal i förskolan. Lund: Studentlitteratur (133 s)

Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket (74 s) Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808

Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2016). Barns lärande: fokus i kvalitetsarbetet. 2 uppl. Stockholm: Liber (122 s)

Skolinspektionen (2016). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse 2015-2017. Delrapport I. Stockholm: Skolinspektionen (35 s) Tillgänglig på: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Redovisning-av-regeringsuppdrag/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse-2015-2017---delrapport-1/
Skolinspektionen (2017). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse. Delrapport II. Stockholm: Skolinspektionen (62 s) Tillgänglig på: https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Rapport-till-regeringen/Redovisning-av-regeringsuppdrag/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse/

Svenning, Bente (2011). Vad berättas om mig?: barns rättigheter och möjligheter till inflytande i förskolans dokumentation. Lund: Studentlitteratur (110 s)

Åsén, Gunnar (red.) (2015). Utvärdering och pedagogisk bedömning i förskolan. Stockholm: Liber (244 s)

Ytterligare litteratur tillkommer vid kursstart, varav minst två internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. Dessa väljs i samråd med handledare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Therese Lindgren, Kursansvarig
Telefon: 040-6657767
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 26 mars 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

15 januari 2024 - 24 mars 2024 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program