Barndom och lärande: Perspektiv på barndom

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
FO268A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Perspectives on Childhood
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
03 december 2018

Förkunskapskrav

FO267A

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om barndom med relevans för förskolans praktik och pedagogik.

Innehåll

Med utgångspunkt i barndomssociologins tvärvetenskapliga begrepp studeras barns gemensamma och varierade förskoleliv. Relationen mellan barndom som social och kulturell konstruktion och barns praktiker ses som centrala för förståelsen av barns villkor för socialisering och kunskapsutveckling i förskolan. Studiet av barns förskoleliv innefattar därmed analyser av generella idéer om barndom som de kommer till uttryck i storskaliga rapporter eller riktlinjer, och specifika uttryck för barns gemensamma handlingar och rutiner såsom vardagliga lekar. Inom ramen för en barndomssociologisk studie tillgodogör sig och producerar studenten kvantitativa och kvalitativa data för en vetenskaplig analys av yngre barns vardagliga villkor i förskola.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. Redogöra för och problematisera relationer mellan barndom och barns livsvillkor.
2. Producera och analysera kvalitativa och kvantitativa data, samt visa förståelse för metodologiska kunskapsrelaterade skillnader.
3. Beskriva och förklara etnografier om yngre barns vardagsliv med hjälp av adekvata barndomsteoretiska begrepp.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som föreläsningar, litteraturstudier, seminarier för bearbetning av olika former av empiri och teori, argumenterade samtal samt kamratgranskning.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett paper på 9 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-3.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Corsaro, William A. (2018). The Sociology of Childhood. Fifth edition. Los Angeles: Sage Publications (482 s)
Halldén, Gunilla (red.) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons (188 s)
Artiklar och andra källor tillkommer under kursen.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Mikael Björk, Kursansvarig
Telefon: 040-6658270
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

31 augusti 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 05 december 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 04 december 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program