Barndom och lärande: Naturvetenskap, teknik och didaktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO266A-Barndom och lärande: Matematik, musik och didaktik.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FO267A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Nature science, Technology and Didactics
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
13 april 2020
Ersätter kursplan fastställd:
18 januari 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO266A-Barndom och lärande: Matematik, musik och didaktik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling i relation till undervisning i förskolan.

Innehåll

I kursen studeras naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med relevans för förskolans verksamhet. Med hjälp av ämneskunskaper och ett ämnesdidaktiskt språk diskuteras och problematiseras lekens betydelse för barns lärande inom naturvetenskap och teknik. Inom ramen för verksamhetsintegrerade dagar genomför studenten undervisning i naturvetenskap, teknik och musik med utgångspunkt i pragmatisk teori på partnerförskolor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. Redogöra för ämnesspecifika fenomen, begrepp och samband inom naturvetenskap och teknik
2. Kommunicera och resonera om naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling med ett ämnesdidaktiskt språk
3. Diskutera lekens betydelse för barns lärande inom naturvetenskap och teknik
4. Utveckla, analysera och värdera undervisning inom naturvetenskap och teknik med musik som medel och utgångspunkt i pragmatisk teori

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av exkursioner, studiebesök, laborationer, undersökningar, gestaltningar, grupparbeten, responsarbeten, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Portfolio (Portfolio), 10 hp. I detta prov examineras lärandemål 2, 3 och 4 samt delar av lärandemål 1.

Prov 2: Skriftlig tentamen (Written Exam), 2 hp. I detta prov examineras lärandemål 1.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på Prov 1.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Rosberg, Maria & Thulin, Susanne (2016). Naturvetenskapens bärande idéer. För förskollärare. Malmö: Gleerups förlag (245 s)
Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Riga: Norstedts (160 s)
Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö (35 s)
Hedefalk, Maria (2014). Förskola för hållbar utveckling. Förutsättningar för barns utveckling av handlingskompetens för hållbar utveckling. Uppsala: Uppsala universitet (110 s)
Nilsson, Karin & Dahlbeck, Per (red.) (2018). Förskolans arbete med naturvetenskap och teknik. Lund: Studentlitteratur (117 s)
Sundberg, Bodil, Areljung, Sofie, Due, Karin, Ottander, Christina & Tellgren, Britt (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerups (131 s)
Ytterligare litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

12 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 april 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

13 april 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program