Barndom och lärande: Matematik, musik och didaktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO265A-Barndom och lärande: Literacy, musik och didaktik.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
FO266A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Mathematics, Music and Didactics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
09 september 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO265A-Barndom och lärande: Literacy, musik och didaktik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om matematik och matematikdidaktik i relation till undervisning i förskola.

Innehåll

I kursen studeras matematiska aktiviteter och begrepp med relevans för förskolans verksamhet. Med utgångspunkt i detta diskuteras och problematiseras såväl lekens som undervisningens roll i barns matematiska lärande. Inom ramen för kursens verksamhetsintegrerade dagar på partnerförskolor genomför studenten matematikundervisning med musik som medel och stöd i variationsteori. Dessa erfarenheter analyserar och problematiserar sedan studenten utifrån ett interkulturellt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Redogöra för matematiska begrepp och samband dem emellan
2. Kommunicera och resonera om matematik med ett ämnesdidaktiskt språk
3. Diskutera lekens betydelse för barns matematiska lärande
4. Utveckla, analysera och värdera matematikundervisning med musik som medel och med utgångspunkt i variationsteori
5. Problematisera matematikundervisning i förskola ur ett interkulturellt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, responsarbete, filmade inslag, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursens prov består av ett paper, där samtliga lärandemål examineras.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bishop, Alan (1988). Mathematics Education in Its Cultural Context. Educational Studies in Mathematics. Vol. 19, No. 2, pp. 179-191 (12 s) (tillgänglig på internet)
Björklund, Camilla & Franzén, Karin (red) (2015). De yngsta barnens matematik. Stockholm: Liber (172 s)
Björklund, Camilla & Palmér, Hanna (2018). Matematikundervisning i förskolan. Stockholm: Natur och Kultur (273 s)
Helenius, Ola, Johansson, Maria, Lange, Troels, Meaney, Tamsin & Wernberg, Anna (2016). Matematikdidaktik i förskolan. Att utveckla lekfulla matematiska barn. Malmö: Gleerups (156 s)
Läroplan för förskolan: Lpfö18 (2018). Stockholm: Skolverket (24 s) (tillgänglig på internet)
Löfgren, Bitten & Ebbelind, Andreas (2010). Mattemusik: en metod för ämnesintegrerat lärande. Stockholm: Sveriges utbildningsradio (128 s)
Reis, Maria (2015). Barn matematiserar och lär sig matematik. Stockholm: Liber (124 s)
Stier, Jonas & Riddersporre, Bim (2019). Interkulturellt arbete i förskolan: med läroplanen som grund. Stockholm: Natur & Kultur
Ytterligare litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program