Barndom och lärande: Literacy, musik och didaktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO264A-Barndom och lärande: Musik och didaktik.

Kursplan

Kursplan för studenter

Kurskod:
FO265A version 2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Literacy, Music and Didactics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
14 juni 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO264A-Barndom och lärande: Musik och didaktik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om literacy och barns språkutveckling i relation till undervisning i förskola.

Innehåll

I kursen studeras språkutveckling och det tidiga läsandet och skrivandet utifrån ett literacy och flerspråkighetsperspektiv med relevans för förskolans verksamhet. Inom ramen för verksamhetsintegrerade dagar genomförs undervisning i form av språkaktiviteter med musik som medel. Dessa erfarenheter analyserar och problematiserar studenten utifrån poststrukturellt och normkritiskt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Redogöra för ämneskunskaper inom literacy gällande barns språkutveckling och flerspråkighet
2. Berätta, läsa högt och samtala som stöd för barns språkutveckling
3. Diskutera literacyhändelser i relation till barns språkutveckling, lek och lärande
4. Utveckla, analysera och värdera språkutvecklande undervisning med musik som medel och med utgångspunkt i poststrukturell teori
5. Problematisera språkutvecklande undervisning utifrån ett normkritiskt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, föreläsningar och informationssökning. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Paper (Paper), 7,5 hp. I detta prov examineras mål 1, 3 och 4.

Prov 2: Muntlig presentation (Oral Presentation), 7,5 hp. I detta prov examineras mål 2 och 5.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda prov.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin (2012). Glädjen i att förstå: om textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur (41 s)
Bjar, Louise & Liberg, Caroline (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur (296 s)
Björklund, Elisabeth (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet (s. 15-66) (51 s.) (tillgänglig på internet)
Edwards, Agneta (2019). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur & Kultur (s. 10-130) (120 s.)
Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Diss. Uppsala: Uppsala universitet (s. 31-43, 130-172) (54 s.) (tillgänglig på Internet)
Hvit Lindstrand, Sara (2015) Små barns tecken- och meningsskapande i förskola. Multimodalt görande och teknologi. Diss. Jönköping: Högskolan för lärande och kommunikation, Högskolan Jönköping (142 s.) (tillgänglig på internet)
Kultti, Anne (2016). Flerspråkiga barns villkor i förskolan: lärande av och på ett annat språk. Stockholm: Liber (131 s.)
Läroplan för förskolan: Lpfö 18. (2018). Stockholm: Skolverket (20 s.) (tillgänglig på internet)
Norling, Martina & Magnusson, Maria (2019) Att möta barns sociala språkmiljö i förskolan : flerdimensionella perspektiv. Stockholm: Liber
Skönlitteratur och vetenskapliga artiklar tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program