Barndom och lärande: Musik och didaktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO263A-Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FO264A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Music and Didactics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
04 februari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
30 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
19 november 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO263A-Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om och färdigheter i musik i relation till undervisning i förskola.

Innehåll

Inom kursen studeras musik med relevans för förskolans verksamhet och undervisning. Musik som estetisk uttrycksform praktiseras genom aktiviteterna sång, instrumentspel och rörelse, vilket bland annat resulterar i en musikkonsert för barn som studentgruppen organiserar. Inom ramen för verksamhetsintegrerade dagar genomförs undervisning i musik på partnerförskolor.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Redogöra för ämneskunskaper gällande musik
2. Kommunicera genom musik som estetiskt uttryck
3. Diskutera musikens betydelse för och i barns lek och lärande
4. Utveckla, analysera och värdera undervisning i musik med teoretisk utgångspunkt i didaktik
5. Problematisera undervisning i musik utifrån ett likvärdighetsperspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av enskilt arbete och grupparbete. Det ingår workshops, seminarier, responsarbete, planering och genomförande av konsert samt verksamhetsintegrerade dagar. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i såväl ett enskilt som ett tillsammans med kurskamrater och lärare gemensamt skapande och kunskapsbyggande. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Muntlig presentation med skriftligt underlag (Oral Presentation with Text), 10 hp. I detta prov examineras mål 1, 3, 4 och 5.
Prov 2: Konsert (Concert), 5 hp. I detta prov examineras mål 2.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.
För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på båda prov.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Angelo, Elin & Sæther, Morten (2014). Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. Malmö: Gleerup (203 s.)
Brante, Göran (2016). Allmän didaktik och ämnesdidaktik: En inledande diskussion kring gränser och anspråk. Nordisk Tidskrift för Allmän Didaktik, Vol. 2, No. 1, november 2016, s. 52-68 (16 s.)
Dzedina, Annika (2018). Alla barn har rätt. Förskolan. Lärarförbundet (5 s.) (tillgänglig på Canvas)
Handal, Gunnar (1999). Consultation using Critical Friends. New Directions for Teaching and Learning. Issue 79, Ch. 7 (11 s)

Holmberg, Ylva (2016). Musikskap i förskolan: musikstunder ur ett didaktiskt perspektiv. Stockholm: Liber (150 s)
Holmberg, Ylva, Vallberg Roth, Ann-Christine (2018). Flerstämmig musikundervisning i förskola. Barn, nr 3-4 2018, s. 79-94 (16 s.) (tillgänglig på internet)
Riddarsporre, Bim & Söderman, Johan (2012). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur & Kultur (kap 3, 4, 5, 8 och 9) (189 s)
Thavenius, Jan (2005). Om den radikala estetiken. Utbildning & demokrati, Vol 14, nr 1, s. 11-33 (23 s.) (tillgänglig på internet)
Wallerstedt, Cecilia (2015). Musikdidaktik i förskolan: att utveckla barns skapande förmåga. Stockholm: Gothia fortbildning (102 s)
Vetenskapsrådet (2015). En likvärdig förskola för alla barn – innebörder och indikatorer. Stockholm: Vetenskapsrådet (97 s.) (tillgänglig på Canvas)
Ytterligare litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program