Barndom och lärande: Förskolans, skolans, barndomens och barnmusikens framväxt

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO262A-Barndom och lärande: Musik och barns mångsidiga utveckling.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
FO263A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: The History of Preschool, School, Childhood and Child Music
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
12 november 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO262A-Barndom och lärande: Musik och barns mångsidiga utveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskaper om förskolans, skolväsendets och barnmusikens framväxt i relation till barndomsbegreppet.

Innehåll

Inom kursen studeras skolans och förskolans historiska framväxt i relation till centrala samhälleliga och politiska processer från 1900-talets början fram till idag. Även barndomens förändrade innebörder under perioden behandlas. Rådande samhälls- och medborgarideal diskuteras utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Inom kursen studeras även barnmusikens framväxt i relation till samhälleliga och utbildningshistoriska skeenden. Parallellt med de teoretiska studierna undervisas studenten i praktiskt musicerande, i form av sång och gitarrspel.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. Redogöra för skolväsendets och förskolans framväxt i relation till samhällskontext och politiska processer.
2. Redogöra för centrala aspekter av läroplansteori och diskutera dem i relation till förskola.
3. Beskriva och problematisera barndomens förändrade innebörder i en utbildningspolitisk och historisk kontext.
4. Relatera barnmusikens framväxt till samhälleliga och utbildningshistoriska skeenden.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av enskilt arbete och grupparbete, responsarbete, seminarier, workshops samt föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Skriftlig examination (Written Exam), 9 hp. I detta prov examineras alla lärandemål.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Axelsson, Thom & Qvarsebo, Jonas (2010). Barndomens historiska framväxt. I: Riddersporre, Bim & Persson, Sven (red.), Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Liber (20 s)
Florin, Christina & Nilsson, Bengt (2000). ’Något som liknar en oblodig revolution’: jämställdhetens politisering under 1960- och 70-talen. Uppsala: Jämställdhetskommittén (98 s)
Holmberg, Kristina & Zimmerman Nilsson, Marie-Helene (2017). Perversity of enjoyment? Preschool music activities go neoliberal. Teachers and teaching: theory and practice. V23,5 (p. 583-595) (13 s)
Lindgren, Anne-Li & Söderlind, Ingrid (2019). Förskolans historia: förskolepolitik, barn och barndom. Malmö: Gleerups (206 s)
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk. Om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (kap 1-4) (25 s)
Richardsson, Gunnar (2010). Svensk utbildningshistoria: Skola och samhälle förr och nu. Lund: Studentlitteratur (287 s)
Ytterligare källor kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 28 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program