Barndom och lärande: Musik och barns mångsidiga utveckling

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO261A-Barndom och lärande: Pedagogik och musik i förskola.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
FO262A version 1,3
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Music and Children’s Multidimensional Development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
14 augusti 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO261A-Barndom och lärande: Pedagogik och musik i förskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om förskolebarns mångsidiga utveckling. Kursen syftar vidare till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i musikskapande med barn.

Innehåll

Inom kursen studeras barns mångsidiga utveckling ur ett utvecklingsvetenskapligt perspektiv. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lekens och relationers betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande i förskolan. Kursen behandlar även vad musik kan innebära i praktiken för verksamheten, dess innehåll och utformning, med fokus på barns mångsidiga utveckling. Inom ramen för akademisk literacy fördjupar studenten sin förståelse för och kompetens kring referenshantering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Redogöra för och diskutera teorier om barns utveckling ur ett historiskt och förskolespecifikt perspektiv.
2. Resonera kring betydelsen av lek och relationer för barns mångsidiga utveckling, lärande och välbefinnande.
3. Planera och genomföra en musikstund.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av enskilt arbete och grupparbete, responsarbete, seminarier, workshops samt föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två delprov. Den första utgörs av en hemtentamen som examinerar lärandemål 1 och 2. Den andra delen utgörs av en muntlig och gestaltande tentamen och examinerar lärandemål 3.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Askland, Leif & Sataøen, Svein Ole (2014). Utvecklingspsykologiska perspektiv på barns uppväxt. Stockholm: Liber (240 s)
Bruce, Barbro & Bim Riddersporre (2012). Kärnämnen i förskolan. Nycklar till livslångt lärande. Stockholm: Natur & Kultur (150 s)
Edfelt, David (2017). Hjärna i förskolan. Vägen till barns lärande och utveckling. Stockholm: Gothia Fortbildning (223 s)
Hahne, Ingvar (red.) (2012). Våra bästa barnvisor. (2., [rev.] uppl.) Danderyd: Notfabriken (283 s)
Holmberg, Ylva (red.) (2014). Rösträtt: musik på barns villkor. Stockholm: Gehrman (154 s)
Jensen, Mikael (2013). Lekteorier. Lund: Studentlitteratur (250 s)
Nilsson, Birger & Gren, Katarina (red.) (2004). Elefantboken barnvisor och sånglekar. Mölndal: Lutfisken (208 s)
Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (2012). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm. Natur och Kultur (190 s)

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Gun Persson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658152
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

12 oktober 2020 - 22 november 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program