Barndom och lärande: Pedagogik och musik i förskola

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
FO261A version 2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Pedagogy and Music in Preschool
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
05 juni 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska få grundläggande kunskaper om pedagogik och musik i förskola samt en förståelse för förskolans uppdrag.

Innehåll

I denna kurs ges en introduktion till pedagogikämnet och till förskolans värdegrund och pedagogiska uppdrag. Utbildning och fostran i förskolan studeras utifrån olika pedagogiska inriktningar och perspektiv där lek, lärande och undervisning utgör grund för förståelse för förskolan som institution. Därtill planeras, genomförs och diskuteras en sångaktivitet. Inom ramen för akademisk literacy introduceras studenten till grundläggande referenshantering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. Redogöra för vad pedagogik är som ämne och praktik samt definiera pedagogiska begrepp med relevans för förskolan.
2. Redogöra för förskolans värdegrund och pedagogiska uppdrag.
3. Reflektera över hur olika pedagogiska inriktningar förhåller sig till hur förskolan kan organiseras som en pedagogisk miljö.
4. Planera och genomföra en sångaktivitet utifrån barns erfarenheter och lek.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av enskilt arbete och grupparbete, responsarbete, seminarier, workshops samt föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en portfolio, 9 hp. I detta prov examineras samtliga lärandemål.
För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter (2009). Stockholm: UNICEF Sverige (64 s.) (tillgänglig på Internet)
Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (red.) (2015). Att bli förskollärare. Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber (s. 61-222) (160 s.)
Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018). Stockholm: Skolverket (20 s.) (tillgänglig på Internet)
Nilsson, Birger & Gren, Katarina (red.) (2004). Elefantboken – barnvisor och sånglekar. Mölndal: Lutfisken (208 s.)
Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Diss. Stockholm: Stockholms universitet (247 s.)
Riddersporre, Bim & Bruce, Barbro (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & kultur (281 s.)
Riddersporre, Bim & Söderman, Johan (red.) (2012). Musikvetenskap för förskolan. Stockholm. Natur och Kultur (190 s.)
Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2018). Lyssnandets pedagogik: etik och demokrati i pedagogiskt arbete. Andra upplagan Stockholm: Liber (209 s.)
Öksnes, Maria & Sundsdal, Einar (2017). Leklust i förskolan – främja lekens egenvärde. Stockholm: Gothia Fortbildning (128 s.)
Ytterligare källor kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Ylva Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6658252
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

31 augusti 2020 - 11 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program