Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
FO219A version 1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Care, Upbringing and Cooperation in Pre-School
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 augusti 2012
Fastställandedatum:
14 december 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utifrån tidigare erfarenheter av arbete i förskola ska utveckla grundläggande kunskaper om och förståelse för omsorg och fostran i ett barn- och mångfaldsperspektiv. Studenterna ska vidare utveckla förståelse för omsorg, fostran och lärande i förhållande till barns delaktighet och aktörskap, samt förskollärares ansvar att skapa goda förutsättningar för trygghet, närvaro och välbefinnande i relationer mellan barn, och mellan barn och vuxna. Vidare syftar kursen till att studenterna ska förstå och problematisera betydelsen av förskolans samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO218A-Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teorier och aktuell forskning om omsorg, välbefinnande, lärande och fostran i förskola samt koppla till egna erfarenheter av arbete i förskola
  • redogöra för ett pedagogiskt och omsorgsetiskt förhållningssätt gällande barns delaktighet och aktörskap
  • visa förståelse för och problematisera förskollärares ansvar att skapa goda förutsättningar för trygghet i sociala relationer mellan barn, barn och vuxna, och mellan vuxna
  • utifrån tidigare erfarenheter problematisera ansvarsfördelning och samarbetsformer mellan hem och förskola i ett barn- och mångfaldsperspektiv
  • visa handlingskompetens och analytisk förmåga gällande barns och föräldrars/vårdnadshavares första möten med förskola utifrån styrdokument och aktuell forskning om omsorg och samverkan, samt ge förslag till dokumentation och utvärdering av familjens första möten med förskolan

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Första delen utgörs av en presentation i grupp vari ett barns och dess föräldrars/vårdnadshavares första möten med förskola/förskoleklass konstrueras, gestaltas och presenteras av studenten. I den andra delen visar studenten i en skriftlig presentation sin förståelse för förskollärarens ansvar och betydelsen av förhållningssätt och bemötande för barns välbefinnande och hälsa i förskola. Texten bygger på och använder relevanta teorier och tidigare forskning, och ska utmynna i konkreta förslag på dokumentation och utvärdering av familjens första möten med förskolan. Studenterna ger en kollegial respons på andra studenters arbeten (5 hp).

Kursens andra prov utgörs av en individuell hemtentamen i vilken studenternas kunskaper prövas rörande kursens samtliga mål (10hp).

För att erhålla betyget Väl godkänd för hela kursen ska en övervägande del av examinationerna bedömas som Väl godkänd.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursens huvudteman är omsorg, fostran och samarbete i ett barn- och mångfaldsperspektiv. Dessa behandlas och problematiseras som centrala kompetens- och ansvarsområden i förskollärarens uppdrag. Omsorg, fostran och barns välbefinnande studeras vidare i förhållande till barns perspektiv, delaktighet och aktörskap.
Inom kursen bearbetar och analyserar studenterna frågor som rör förmågan att utveckla och upprätthålla ett konstruktivt samarbete med föräldrar/vårdnadshavare. Särskilt fokus läggs på förskollärarens ansvar och professionella kompetens vad gäller barns och föräldrars/vårdnadshavares första möten med förskola, samt dokumentation och utvärdering av dessa.

Inom kursen använder och analyserar studenterna särskilt teorier om omsorg, fostran och samarbete i förskola, och i förhållande till förskolans uppdrag. För kursen relevanta retoriska modeller och begrepp används som verktyg för att planera, producera och genomföra muntliga och skriftliga presentationer.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Arnesson Eriksson, Marie (2010). En bra start – om inskolning och föräldrakontakt i förskolan. Stockholm:// Lärarförbundets förlag (157 s).

Bozarslan, Aycan (2010).
Möten med mångfald: förskolan som arena för integration. Stockholm: Liber (128 s).

Emilson, Anette (2008).
Det önskvärda barnet: fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Akademisk avhandling, Göteborgs universitet (130 s). http:gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18224/1/gupea_2077_18224_1.pdf

Fennefoss, A.T. & Jansen, K.E. (2009).
Småbarnspedagogik och praktikberättelser. Pedagogisk dokumentation i förskolan. Lund: Gleerups (115 s).

Gustafsson, Lars H. (2010)
Växa – inte lyda. Stockholm: Nordstedts förlag (273 s).

Johannesen, Nina & Sandvik, Ninni (2009).
Små barns delaktighet och inflytande - några perspektiv. Stockholm: Liber (280 s, valda delar).

Løkken, Gunvor; Haugen, Synnøve & Röthle, Monika (2005).
Småbarnspedagogik. Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber (270 s).

Wehner-Godée, Christina (2011).
Lyssnandets och seendets villkor: Pedagogisk dokumentation – DVD BOK. Stockholm: Stockholms universitets förlag (134 s).

Öhman, Margareta (2008).
Hissad och dissad - om relationsarbete i förskolan.// Stockholm: Liber (240 s).

Till denna lista tillkommer valbar litteratur.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning och inför planering av kommande kursomgångar.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Catrin Stensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658244
Carina Berkhuizen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658248
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program