Barndom och lärande: Förskolebarnets utveckling och lärande

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt EnA, NkA, ShA (områdesbehörighet 6 a)
För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
FO218A version 1,3
Engelsk benämning:
Childhood and Education: The Development and Learning of the Pre-School Child
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 december 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
19 maj 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt EnA, NkA, ShA (områdesbehörighet 6 a)
För flexibel variant även fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998, minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna utifrån tidigare erfarenheter av arbete i förskola ska utveckla grundläggande kunskaper om barndom och förskola i ett historiskt och nutida perspektiv. Vidare syftar kursen till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om yngre barns kognitiva, språkliga, motoriska, sociala och känslomässiga utveckling, samt förståelse för innebörden av rika förskolemiljöer.

Innehåll

Kursen behandlar i huvudsak teorier om barns mångsidiga utveckling och lärande, samt hur dessa utvecklats och förändrats över tid. Vidare erbjuder kursen en introduktion till för hela förskollärarutbildningen centrala begrepp såsom pedagogik, didaktik, barndom, barns perspektiv, aktörskap, delaktighet, meningsskapande, samt mångfald.
Yngre barns utveckling och varierade livsvillkor ägnas särskild uppmärksamhet, och relateras till förskolans och förskollärarens samhällsuppdrag och specifika ansvar. Förskola som central plats för barndom och barns mångsidiga utveckling diskuteras med utgångspunkt i relevant teori och forskningsresultat samt styrdokument, litteratur och övriga riktlinjer.
I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på referenshantering.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för teorier och aktuell forskning om yngre barns utveckling och lärande, samt problematisera olika pedagogiska förhållningssätt
  • beskriva och argumentera, med utgångspunkt i relevant forskning, för hur förskolepedagogisk verksamhet och miljö kan organiseras för att främja yngre barns utveckling och lärande
  • redogöra för, och problematisera innebörden av, för förskollärarprofessionen centrala begrepp
  • skriva en text med god referenshantering

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier, föreläsningar och filmade inslag. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med reflektioner, tolkningar och perspektiv utifrån föreläsningar, seminarier, litteratur och egna och andras erfarenheter. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Examinationen består av två prov:
Prov 1. Individuell skriftlig hemtentamen (Individually Written Exam) 7,5hp Examinerar mål 1 och 3
Prov 2. Dramatiserad presentation samt individuellt paper (Dramatized Presentation and Individually Written Paper) 7,5 hp Examinerar mål 1-4
För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen ska båda proven bedömas som Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur och digitala inslag kan tillkomma vid kursstart.
Arnér, Elisabeth (2009). Barns inflytande i förskolan: en fråga om demokrati. Lund: Studentlitteratur (95 s).
Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (1998). Att bli sig själv. Daniel Sterns teorier i förskolans vardag. Stockholm: Liber (120 s).
Engdahl, Ingrid & Ärlemalm-Hagsér, Eva (red.) (2015). Att bli förskollärare Mångfacetterad komplexitet. Stockholm: Liber (288 s).
Gustafsson, Lars H (2011). Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur (188 s).
Hwang, Philip & Nilsson, Björn (2011). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och kultur (s 19-244).
Johansson, Eva (2003). Att närma sig barns perspektiv Forskares och pedagogers möten med barns perspektiv. Pedagogisk forskning i Sverige, 8(1-2) (s 42 – s 57) Tillgänglig på Internet: http://www.ped.gu.se/pedfo/pdf-filer/johansson_e.pdf
Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (red) (2003). Förskolan – barns första skola! Lund: Studentlitteratur (200 s).
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk: om retorik och skrivande. Lund: Studentlitteratur (s 13-119, s 131-141, s 147-152).
Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev. utg.] (2010). Stockholm: Skolverket Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
Nordin-Hultman, Elisabeth (2004). Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Stockholm: Liber (247 s).
Riddersporre, Bim och Persson, Sven (red) (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och kultur (s 21-120; s 253-274).
Sommer, Dion (2005). Barndomspsykologi. Utveckling i en förändrad omvärld. Hässelby: Runa Förlag (274 s).
Åberg, Ann & Lenz Taguchi, Hillevi (2005). Lyssnandets pedagogik – etik och demokrati i pedagogiskt arbete//. Stockholm: Liber (156 s). www.skolverket.se

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Catrin Stensson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658244
Carina Berkhuizen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658248
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program