Barndom och lärande: Perspektiv på barndom och barns uppväxtvillkor

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO206A-Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik eller FO216A-Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
FO217A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Perspectives on Childhood and Children's Life Conditions
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 november 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
05 oktober 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO206A-Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik eller FO216A-Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om barns kultur och livsvillkor ur ett lokalt och internationellt perspektiv.

Innehåll

Inom kursen ges möjlighet att studera förhållandet mellan barns individuella och gemensamma kultur (såsom kommunikation, relationer, vardagliga rytmer) och lokala, globala föreställningar om barndom och utbildning. Kursen behandlar också barns livsvillkor och möjligheter ur ett internationellt perspektiv. Politiskt och socialt upphöjda begrepp som värdegrund, hållbar utveckling, hälsa och utbildning analyseras i relation till barndom och barns livsvillkor.
I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll.
Inom ramen för akademisk literacy syftar kursen till att studenten ska utveckla självständighet i argumentation, problemformulering, analys och vetenskapligt skrivande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • söka och sammanställa kvantitativa data samt utifrån dessa jämföra, analysera och dra slutsatser om barns rättigheter och livsvillkor ur ett internationellt perspektiv
  • problematisera förhållanden mellan barndom, utbildning och familj i lokala och globala sammanhang
  • genomföra en etnografisk studie i vilken barns kultur analyseras utifrån ett barndomsteoretiskt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som grupparbeten, gruppdiskussioner, responsarbete, seminarier, föreläsningar och filmade inslag. Kursens genomförande bygger på att studenten deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenten förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1. Muntlig presentation av kvantitativ studie (Oral Presentation), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Prov 2. Etnografisk studie och paper (Etnographic Study and Paper), 10 hp. I detta prov examineras lärandemål 2 och 3.
För att erhålla betyget Väl godkänd för hela kursen krävs att kursens andra prov bedöms som Väl godkänt, och det första som minst Godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Corsaro, William A (2017). The Sociology of Childhood. 5. ed. Los Angeles: Sage Publications (504 s)
Halldén, Gunilla (red) (2007). Den moderna barndomen och barns vardagsliv. Stockholm: Carlssons (188 s)
Johansson, Barbro & Karlsson, MariAnne (2013). Att involvera barn i forskning och utveckling. Lund: Studentlitteratur (200 s)
Lokala och internationella källor och styrdokument tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Jutta Balldin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657978
Paola Mendoza Frödin, studieadministratör
Telefon: 040-6658225

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program