Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
FO216A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Science and Technology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
05 oktober 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO205A-Barndom och lärande: Matematik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga begrepp och fenomen i vardagsliv och närmiljö. Kursen syftar vidare till att studenterna ska stärka sin förmåga att uppfatta, utmana och utveckla barns uppfattningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Innehåll

Inom kursen studeras naturvetenskap, teknik, lek och lärande i förskola, vardagsliv och närmiljö. Barns varierade uppfattningar om och utforskande av sin närmiljö är utgångspunkt för diskussioner om didaktiska frågor och möjligheter. Studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för naturvetenskap och teknik, digitala medier, språkliga och estetiska uttryck i förskola. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas egna erfarenheter inom förskolans verksamhet.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för och reflektera ämnesdidaktiskt kring lärområden inom naturvetenskap och teknik med relevans för yngre barn och förskola/förskoleklass (1)
  • redogöra för sambandet mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv (2)
  • med utgångspunkt i lek, skapande arbete, upplevelser och undersökningar förklara och exemplifiera ekosystemets struktur och dynamik samt redogöra för olika organismers livsformer och livsbetingelser (3)
  • utveckla experiment, gestaltningar och tekniska konstruktioner samt diskutera fysikaliska, kemiska och tekniska förklaringar till desamma på ett sådant sätt att barns tankar och teorier utmanas (4)
  • diskutera och problematisera hur utomhusmiljön kan gynna barns lärande i naturvetenskap, teknik samt lärande för hållbar utveckling (5)

Arbetsformer

Eftersom kursen läses på distans innebär det mycket enskilt arbete med litteraturläsning, hemexperiment, dokumentation, reflektion och textskapande. Kursträffarna utgörs av exkursioner, föreläsningar, workshops och diskussioner. Kursens genomförande bygger på att studenten själv är aktiv och deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare under kursträffarna. Studenterna erbjuds en digital plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande inom ramen för kursen.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom två delmoment (tillsammans 15 hp) som omfattar kunskapsreflektion, didaktisk planering och gestaltning.
Delmoment 1: Filmad dokumentation som presenteras och diskuteras på ett gruppseminarium. Examinerar mål 1 & 4.
Delmoment 2: Individuellt skriven text. Examinerar mål 1,2,3 & 5.
För Väl godkänt betyg på kursen krävs att delmoment 2 bedöms som Väl godkänt. Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Areskoug, Mats, Ekborg, Margareta, Lindahl, Britt & Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. Malmö: Gleerups förlag (229s) (ev ny upplaga med inriktning mot förskola i oktober)
Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Riga: Norstedts (valda delar)
Elfström, Ingela, Nilsson, Bodil, Sterner, Lillemor & Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap – upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber (178s)
Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö (35s)
Lättman-Masch, Robert, Wejdmark, Mats, Jacobsson, Gun, Persson, Eva & Ekblad, Anna (2014). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Wimmerby: Outdoor Teaching Förlag (350s)
Skolverket (2013). Flera språk i förskolan – teori och praktik (122s)
Sundberg, Bodil (2016). Förskolans naturvetenskap i praktiken. Malmö: Gleerup
Aktuella avhandlingar tillkommer efter överenskommelse

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

11 oktober 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 oktober 2022 - 06 november 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 oktober 2020 - 24 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 oktober 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program