Barndom och lärande: Literacy

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO213A-Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
FO214A version 1,1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Literacy
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
06 november 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO213A-Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap om barns språkutveckling samt om olika språkliga och kommunikativa uttrycksformer och hur dessa lägger en grund för barns läs-, skriv- och identitetsutveckling.

Innehåll

Kursen behandlar barns språkutveckling och det tidiga läsandet och skrivandet utifrån ett första- och ett andraspråksperspektiv, samt förskollärarens ansvar när det gäller att stödja denna utveckling. En av kursens bärande tankar är att språkanvändning och språkutveckling ses som en kreativ process i vilken interaktion och kommunikation spelar en avgörande roll. Studenternas egen utveckling när det gäller att läsa, berätta och leda samtal bildar utgångspunkt för reflektion kring hur goda miljöer för språkutveckling kan skapas. Kommunikation genom varierade uttrycksformer, kring innehåll som hämtas från barnens intressen och behov, behandlas. Kursen tar upp sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för pedagogens didaktiska val av innehåll och arbetsformer.
I kursen förväntas studenten relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll. Inom ramen för akademisk literacy läggs i denna kurs särskild betoning på den vetenskapliga rapportens utformning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • redogöra för begreppet literacy och barns första- och andraspråksutveckling
  • reflektera över de egna didaktiska valens betydelse för literacypraktiken i förskolan
  • reflektera över sociala, språkliga och genusbetingade mönsters betydelse för barns lärande vid val av innehåll och arbetsformer i den kulturellt heterogena förskolan
  • dokumentera och analysera literacyhändelser i förskolan
  • berätta, läsa högt och samtala med barn för att stimulera barns intresse för språkliga praktiker och sammanhang
  • författa en vetenskaplig rapport med iakttagande av gängse normer gällande språk och formalia för akademiska texter

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av grupparbeten, gruppdiskussioner, kollegial respons, praktisk gestaltning, seminarier, workshops, föreläsningar, filmade inslag och informationssökning. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande i mötet med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till arbetsmöten.

Bedömningsformer

Prov 1: Vetenskaplig rapport (Scientific Report), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1-3 och 6.

Prov 2: Individuell muntlig läs- och berättarpresentation med efterföljande skriftlig reflektion (Individual Oral Presentation with Written Reflection) 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 2 samt 4-5.

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda proven.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bergöö, Kerstin & Jönsson, Karin (2012). Glädjen i att förstå: om textarbete med barn. Lund: Studentlitteratur (41 s)

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur (296 s)
Chambers, Aidan (2014). Böcker inom och omkring oss. [Ny utg.] Stockholm: Gilla böcker (170 s)
Damber, Ulla, Nilsson, Jan och Olsson, Ulla (2013). Litteraturläsning i förskolan. Lund: Studentlitteratur. (128 s)

Edwards, Agneta (2008). Bilderbokens mångfald och möjligheter. Stockholm: Natur & Kultur (160 s)

Flera språk i förskolan: Teori och praktik (2013). Stockholm: Skolverket (87 s)
Tillgänglig på: http://www.skolverket.se/publikationer?id=3036
Kåreland, Lena (red) (2005). Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola. Stockholm: Natur och Kultur (s. 25-152) (127 s)
Lindstedt, Inger (2013). Textens hantverk: om retorik och skrivande. 2., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur (s. 45-71) (26 s)
Ljunggren, Åsa (2013). Erbjudanden till kommunikation i en flerspråkig förskola: Fria och riktade handlingsområden. Licentiatavhandling. Malmö: Malmö högskola (s. 11-52, 73-141) (109 s)
Tillgänglig på: https://dspace.mah.se/handle/2043/15895
Litteratur som studenterna själva väljer i samråd med kursledaren tillkommer, liksom barnböcker, populärvetenskapliga artiklar och filmade inslag.

En av följande avhandlingar läses efter val i samråd med handledare:

Björklund, Elisabeth (2008). Att erövra litteracitet: små barns kommunikativa möten med berättande, bilder, text och tecken i förskolan. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet (248 s)
Tillgänglig på: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/18674/1/gupea_2077_18674_1.pdf

Fast, Carina (2007). Sju barn lär sig läsa och skriva: familjeliv och populärkultur i möte med förskola och skola. Diss. Uppsala: Uppsala universitet (200 s)
Tillgänglig på: www.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:169656
Hvit Lindstrand, Sara (2015). Små barns tecken och meningsskapande i förskola: Multimodalt görande och teknologi. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping (111 s)
Tillgänglig på: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-26423

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program