Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
FO213A version 1
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Aesthetics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 oktober 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen. I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och färdigheter kring estetiska uttrycksformer med relevans för förskola.

Innehåll

Inom kursen studeras estiska uttryck med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Studenterna ges möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom estetiska former såsom lek, bild, sång och musik, dans och drama. Vidare ges möjligheter att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns estetiska färdigheter, motorik, kroppsuppfattning, lek, likvärdighet och välbefinnande.
I kursen förväntas studenterna relatera sina egna erfarenheter inom förskolans verksamhet till kursens centrala innehåll.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • gestalta ett innehåll med hjälp av estetiska uttryck, såsom lek, bild, rörelse, sång, musik, dans och drama
  • redogöra för och problematisera förhållandet mellan estetik, rörelse, lek, och barns lärande
  • dokumentera och analysera barns lek, rörelse och estetiska uttryck utifrån ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv
  • beskriva och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras så att varje barns estetiska uttrycksförmåga kan främjas på ett likvärdigt och lustfyllt sätt

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av enskilt arbete och grupparbete, gestaltning, responsarbete, seminarier, workshops, portfolioarbete föreläsningar och filmade inslag. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Muntlig examination (Oral Examination), 7,5 hp. I detta prov examineras mål 2, 3 och 4.
Prov 2: Estetisk gestaltning (Aesthetic Performance), 7,5 hp. I detta prov examineras mål 1.
För att erhålla betyget Väl godkänd för hela kursen ska båda proven bedömas som Väl godkända. Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Angelo, E. & Sæther, M. (2014). Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (200s)
Braxell, Stina (2010). Skapande barn. Stockholm‚ Lärarförbundets förlag (143s)
Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups (221 s)
McInnes, K., Howard, J., Miles, G. E., & Crowley, K. (2010). Differences in adult-child interactions during playful and formal practice conditions: An initial investigation. The Psychology of Education Review, 34(1), 14-20.
Mjaaland Heggestad, Kari (2014). 7 vägar till drama: Grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation (74 s)
Thavenius, Jan (2005). Om radikal estetik. Utbildning och demokrati, nr 1. Örebro (24 s)
Øksnes, Maria (2011). Lekens flertydighet Om barns lek i en institutionaliserad barndom. Stockholm: Liber (177s)
Valbar litteratur och filmade inslag tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Anmälan

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Schema (A) Schema (B) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 24 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program