Barndom och lärande: Naturvetenskap och teknik

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2016

Kurskod:
FO206A version 1,7
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Science and Technology
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
26 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
26 februari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
19 januari 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO205A-Barndom och lärande: Matematik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper om naturvetenskapliga och tekniska begrepp och fenomen i vardagsliv och närmiljö. Studenterna ska vidare utveckla sin förmåga att utmana och utveckla barns uppfattningar om naturvetenskapliga och tekniska fenomen, inklusive hållbar utveckling.

Innehåll

Inom kursen studeras naturvetenskap, teknik, lek och lärande i förskola, vardagsliv och närmiljö. Barns varierade uppfattningar om och utforskande av sin närmiljö är utgångspunkt för diskussioner om didaktiska frågor och möjligheter. Studenterna ges möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål i syfte att främja lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling, med hjälp av exempelvis digitala medier, språkliga och estetiska uttryck i förskola. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för centrala begrepp, fenomen och samband inom naturvetenskap och teknik med relevans för förskola
  • Redogöra för samband mellan det ämnesspecifika språket och barns kunskapsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv
  • Utifrån exkursioner och studiebesök problematisera människans förhållande till naturen och hur man kan arbeta med komplexa frågor i förskolan
  • Reflektera kring olika sätt att utmana och utveckla barns kunnande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
  • Utveckla didaktiska planeringar med utgångspunkt i gestaltande arbetssätt i syfte att främja barns utforskande lek och lärande inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling
  • Reflektera över den egna kunskapsutvecklingen inom naturvetenskap och teknik, samt förskollärarens roll för att främja barns lärande med utgångspunkt i barns perspektiv och förutsättningar

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av exkursioner, studiebesök, laborationer, undersökningar, gestaltningar, grupparbeten, responsarbeten, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en portfolio som innehåller reflektion över kunskapsutveckling, didaktisk planering och gestaltning. Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Areskoug, Mats; Ekborg, Margareta; Lindahl, Britt; Rosberg, Maria (2013). Naturvetenskapens bärande idéer. Malmö: Gleerups förlag (229s)
Bjurulf, Veronica (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Riga: Norstedts (valda delar)
Elfström, Ingela; Nilsson, Bodil; Sterner, Lillemor; Wehner-Godée, Christina (2014). Barn och naturvetenskap - upptäcka, utforska, lära. Stockholm: Liber (178s)
Hasslöf, Helen (2009). Tankar om hållbar utveckling och lärande. Malmö. (35s)
Lättman-Masch, Robert; Wejdmark, Mats; Jacobsson, Gun; Persson, Eva; Ekblad, Anna (2014). Leka och lära naturvetenskap och teknik ute. Wimmerby: Outdoor Teaching Förlag (350s).
Mylesand, Mia (2010). Bygg och konstruktion i förskolan. Malmö: Lärarförbundets förlag(123s)
Skolverket (2013). Flera språk i förskolan – teori och praktik. (122s)
Thulin, Susanne (2015). Göra naturvetenskap i förskolan - med fokus på kommunikation. Stockholm: Liber (136s)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).