Barndom och lärande: Matematik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015, vår 2015, höst 2014

Kurskod:
FO205A version 1,2
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Mathematics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 september 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
10 november 2014
Ersätter kursplan fastställd:
26 oktober 2012

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO204A-Barndom och lärande: Literacy.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper i matematik och matematikdidaktik med relevans för förskola. Kursens mål är också att studenterna ska utveckla förmåga att synliggöra, analysera och utmana barns matematiska kunnande, samt utifrån detta kunna resonera kring didaktiska möjligheter.

Innehåll

Inom kursen studeras grundläggande matematiska begrepp och samband med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Genom föreläsningar och laborationer i seminarieform ges studenten möjlighet att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns kunnande i matematik,

Förskolan ska sträva efter att varje barn,

Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp, samt för mätning, tid och förändring.

Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Redogöra för grundläggande matematiska begrepp och samband med hjälp av olika uttrycksformer
  • Använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar
  • Problematisera kunskapsbegreppet som det kommer till uttryck i läroplanen
  • Utmana och stödja barns matematiska begreppsförståelse och meningsskapande med utgångspunkt i barns perspektiv
  • Analysera och resonera om matematikaktiviteter i förskola med hjälp av didaktikens begrepp och frågor

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av grupparbeten/diskussioner, responsarbete, seminarier och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare genom att aktivt bidra med egna erfarenheter, reflektioner, tolkningar och perspektiv. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Individuell salstentamen (Individual Written Examination), 7,5 hp

Examinerar mål 1, 2 och 3

Prov 2: Fältstudie och didaktisk analys (Field Study and Didactic Analysis), 7,5 hp

Examinerar mål 3, 4 och 5

För att erhålla betyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på båda proven

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Obligatorisk litteratur

Björklund, Camilla (2009). Bland bollar och klossar. Matematik för de yngsta i förskolan. Lund: Studentlitteratur AB (193 s)

Delacour, Laurence (2013). Didaktiska kontrakt i Förskolepraktik. Förskollärares transformering av matematiska mål i ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Doktorsavhandling. Malmö: Malmö University

Heidberg Solem, Ida & Lie Reikerås, Elin Kirsti (2004). Det matematiska barnet. Stockholm: Natur och Kultur (342 s)

Lembrér, D., & Meaney, T. (2014). Socialisation tensions in the Swedish preschool curriculum: The case of mathematics. Educare VetenskapligaSkrifter, 2014: 2 (p. 82-98).

Lindstedt, Inger (2010). Textens hantverk. Lund: Studentlitteratur AB (146 s) 50 s i urval

Olofsson, Britta (2012). Hur många plommon ryms i Majas mage? Kalmar: Lärarförbundets förlag.

Palmer Anna (2011). Hur blir man matematisk? Stockholm: Liber förlag (126 s)

Pramling Samuelsson, Ingrid och Maj Asplund Carlsson (2014). Det lekande lärande barnet i en utvecklingspedagogisk teori. Stockholm: Liber AB.

Regeringskansliet (2011) Förskola i utveckling – bakgrund till förändringar i förskolans läroplan. (28 s) http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/158951//

Reis Maria (2011). Att ordna, från ordning till ordning. Yngre förskolebarns matematiserande. Doktorsavhandling. Göteborgs universitet (s. 13-67)

Riddarsporre, Bim och Sven Persson (2010). Utbildningsvetenskap för förskolan. Stockholm: Natur och Kultur (278 s) kap 8 och 13

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan. Reviderad 2010 (16 s)

http:www.skolverket.se/forskola-och-skola/forskola

Skolverket (2011) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation. (74 s)

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Laurence Delacour, Kursansvarig
Telefon: 040-6658224
Lena Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658127
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör