Barndom och lärande: Estetiska uttrycksformer

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO202A-Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan eller FO209A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola eller FO242A-Barndom och lärande: Förskolepedagogik eller FO212A-Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan eller FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, höst 2015, vår 2015

Kurskod:
FO203A version 1,4
Engelsk benämning:
Childhood and Education: Aesthetics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
17 mars 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
17 mars 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: FO202A-Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan eller FO209A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola eller FO242A-Barndom och lärande: Förskolepedagogik eller FO212A-Barndom och lärande: Omvårdnad, omsorg, fostran och samverkan eller FO219A-Barndom och lärande: Omsorg, fostran och samarbete i förskola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.

I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskaper och färdigheter i estetiska uttrycksformer med relevans för förskola. Studenterna ska utveckla förmåga att se, uppmuntra och främja varje barns skapande förmåga. De ska vidare kunna redogöra för förhållandet mellan estetik, lek, rörelse och lärande. Med utgångspunkt i pedagogisk dokumentation ska studenterna kunna formulera mål för utveckling av förskolans verksamhet med särskilt fokus på estetiska uttryck, lek och likvärdighet.

Innehåll

Inom kursen studeras estiska uttryck med relevans för förskolans verksamhet och med stöd i aktuell forskning. Studenterna ges möjlighet att träna och utveckla sin förmåga att uttrycka sig genom estetiska former såsom lek, bild, sång och musik, dans och drama. Vidare ges möjligheter att utveckla kunskaper och didaktisk kompetens för att arbeta med läroplanens mål för barns estetiska färdigheter, motorik, kroppsuppfattning, lek, likvärdighet och välbefinnande. I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • Visa förmåga att använda och utforska estetiska uttryck såsom lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama
  • Redogöra för och problematisera förhållandet mellan estetik, rörelse, lek, och barns lärande
  • Dokumentera och analysera barns lek, rörelse och estetiska uttryck utifrån ett pedagogiskt/didaktiskt perspektiv
  • Beskriva och diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras så att varje barns estetiska uttrycksförmåga kan främjas på ett likvärdigt och lustfyllt sätt

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utgörs av enskilt arbete och grupparbete, gestaltning, responsarbete, seminarier, workshops och föreläsningar. Kursens genomförande bygger på att studenterna deltar i ett gemensamt skapande och kunskapsbyggande med kurskamrater och lärare. Studenterna förutsätts ta egna initiativ till responsarbete och arbetsmöten av olika slag.

Bedömningsformer

Prov 1: Estetisk gestaltning (Aesthetic Performance), 7,5 hp
Examinerar mål 1 & 2
Prov 2: Muntlig examination (Oral Examination), 7,5 hp
Examinerar mål 3 & 4

För att erhålla betyget Väl godkänd för hela kursen ska båda delproven bedömas som Väl godkända. Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Angelo, E. & Sæther, M. (2014). Barnet och musiken: en introduktion i musikpedagogik för förskollärare. (1. uppl.) Malmö: Gleerup. (200s)
Braxell, Stina (2010). Skapande barn. Stockholm‚ Lärarförbundets förlag (143s)
Klerfelt, Anna & Qvarsell, Birgitta (2012). Kultur, estetik och barns rätt i pedagogiken. Malmö: Gleerups (221 s)
McInnes, K., Howard, J., Miles, G. E., & Crowley, K. (2010). Differences in adult-child interactions during playful and formal practice conditions: An initial investigation. The Psychology of Education Review, 34(1), 14-20.
Mjaaland Heggestad, Kari (2014). 7 vägar till drama: Grundbok i dramapedagogik för förskollärare och lärare. Lund: Studentlitteratur.
Skolverket (2012) Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: Pedagogisk dokumentation (74 s)
Thavenius, Jan (2005) Om radikal estetik. Utbildning och demokrati, nr 1. Örebro (24 s)
Øksnes, Maria (2011) Lekens flertydighet Om barns lek i en institutionaliserad barndom. Stockholm: Liber (177s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Charlotte Paggetti, Kursansvarig
Telefon: 040-6658389
Helena Malm, Kursansvarig
Telefon: 040-6658174
Ann-Marie Nilsson, studieadministratör