Fastighetsvetenskap: Examensarbete

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, höst 2015, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
FF321F version 1,1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
09 december 2010
Fastställandedatum:
21 augusti 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2013

Kursbeskrivning

Studenten ska genom ett examensarbete inom valt forskningsfält fördjupa sina kunskaper inom fastighetsvetenskap och självständigt tillämpa de kunskaper som inhämtats under studietiden utifrån en formulerad problemställning.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 61-90 hp.

Förkunskapskrav

FF319F Fastighetsvetenskap: Strategier i fastighetsbranschen, 7,5 hp
FF320F Fastighetsvetenskap: Vetenskapliga perspektiv och metoder för fastighetsvetare, 7,5 hp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om och förståelse av utformning och rapportering av en vetenskaplig undersökning
 • visa kunskap om och förståelse av vald vetenskaplig metod
 • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av det fastighetsvetenskapliga området samt aktuell forskning inom området

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för vetenskaplig problemlösning, genomföra litteratursökning och granskning
 • självständigt kunna analysera, sammanställa och dra slutsatser utifrån ett teoretiskt och/eller empiriskt material
 • visa förmåga att värdera, kritiskt tolka och diskutera relevant information i en problemställning
 • författa en rapport inom givna tidsramar i enlighet med vedertagna akademiska krav på språk och form samt presentera denna rapport i seminarieform
 • visa förmåga att utifrån vetenskapsteoretisk och metodologisk kunskap och reflektion kunna kritiskt granska fastighetsvetenskapliga uppsatser och visa förmåga att ge konstruktiv kritik samt att kommunicera detta i såväl muntlig som skriftlig form

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att bedöma behovet av empiriskt material (typ och mängd av empiriskt material) och utifrån detta välja lämplig undersökningsmetod
 • kunna kritiskt värdera sambandet mellan metod och resultat
 • kunna genomföra en formell opponering utifrån ett kritiskt förhållningssätt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras genom skrivandet, presentation, försvar och opposition av en akademisk uppsats.

Uppsats omfattar 14 hp (UV).
Presentationen och försvaret av den egna uppsatsen samt kritisk granskning av annan students uppsats omfattar 1 hp (UG).

För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd uppsats 14 hp.

Antalet examinationer begränsas till de tre examinationer som hör till kurstillfället samt till de därefter närmast kommande två tillfällena (dvs. till totalt fem på varandra följande examinationstillfällen).

Innehåll eller kursinnehåll

Studenten författar självständigt en uppsats inom fastighetsvetenskap utifrån vedertagna akademiska krav.

Inom ramen för uppsatsarbetet skall studenten identifiera och formulera ett problem inom fastighetsvetenskap samt utifrån det självständigt planera och genomföra en studie. Uppsatsarbetet skall vila på vetenskaplig grund, och ge bidrag till områdets kunskapsfält. Det skall redovisas i en rapport som presenteras och försvaras offentligt.

Arbetsformer

Handledning (inom kursens start och slutpunkt), obligatoriska seminarier (presentation och opposition) , samt självstudietid (inkluderande självständig undersökning och skriftligt arbete).
Riktlinjen är att uppsatsen skrivs i par.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Litteratur inom det specifika problemområdet för examensarbetet.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.