Förvaltning av fastighetsinstallationer, fortsättningskurs

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om fastigheters tekniska systemen, särskilt värme-, kyla- och ventilationssystemen och dess energianvändning.

Behörighetskrav

 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
 • FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp
 • FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik 7,5 hp
 • FF311G Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
FF317F version 2
Engelsk benämning:
Management of Real Estate Facilities Cont.
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Förkunskapskrav

 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
 • FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp
 • FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik 7,5 hp
 • FF311G Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Valbar kurs inom programmet Fastighetsföretagande.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper om fastigheters tekniska systemen, särskilt värme-, kyla- och ventilationssystemen och dess energianvändning.

Innehåll

 • energiberäkningar för hand och med dataprogram
 • dimensionering av ventilationssystem, val av fläkt och beräkning av SFP-tal
 • dimensionering av värmesystem och val av panna/fjärrvärmeväxlare
 • normalårskorrigering av driftstatistik, effektsignatur
 • förslag till energisparåtgärder enligt aktuell forskning, med LCC-beräkning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad kunskap om fastigheters värme-, kyla- och ventilationssystem, samt utvecklad förståelse för deras uppbyggnad och funktion
 • visa kunskap om dimensionering av dessa system
 • visa kunskap om aktuell forskning och utveckling inom området fastighetsinstallationer
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kunna förklara dessa systemens och utrustningens funktion och egenskaper såväl muntligen som skriftligen
 • genomföra en enklare projektering av värme-, kyla- och ventilationssystem i en given fastighet
 • föreslå och motivera val av utrustning/komponenter som ingår i värme-, kyla- och ventilationssystem
 • värdera/analysera vilka följder olika önskemål/krav om komfort, säkerhet och drifte-konomi får för systemen för värme-, kyla- och ventilation
 • genomföra energiberäkningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna resonera kring hur fastigheters utformning och val av utrustning kan påverka energieffektiviteten och därmed livscykelkostnaden (LCC)

Arbetsformer

Föreläsningar ca 15 timmar
Övningar och seminarium ca 20 timmar
Självstudier ca 165 timmar

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen (2,5 hp) samt godkänd projektuppgift (5 hp).
Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen samt väl godkänd projektuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Adalberth, K. & Wahlström, Å. (2008). Energibesiktning av byggnader - flerbostads-hus och lokaler SIS Förlag.
 • Dalblom, M. & Warfvinge, C. (senaste uppl.) (även äldre version godkänd). Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur, Lund.
 • Persson, P-G. (senaste uppl). VVS-system/Inneklimat. Liber AB, Stockholm.
 • Kursmaterial tillkommer (tillhandahålles)
Referenslitteratur:

 • Forslund, J. (2010). Bästa inneklimat till lägsta energikostnad. AB Svensk Byggtjänst.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Simon Siggelsten, Kursansvarig
Telefon: 040-6657749

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 06 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program