Fastighetsutveckling

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i att analysera fastighetsmarknaden, dess aktörer och förutsättningar för att tillämpa dem i kontexten av en befintlig fastighet. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom såväl fastighetsekonomi som fastighetsteknik genom att praktiskt tillämpa tidigare kunskaper, men även genom fördjupade litteraturstudier och reflekterande seminarier.

Behörighetskrav

FF306F Byggprocessen 7,5hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10hp
JU302F Hyres- och arrenderätt, 5hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
FF314F version 2
Engelsk benämning:
Real Estate Development
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
07 mars 2013

Förkunskapskrav

FF306F Byggprocessen 7,5hp
FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10hp
JU302F Hyres- och arrenderätt, 5hp
FF312F Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter, 7,5hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Fastighetsföretagande 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i att analysera fastighetsmarknaden, dess aktörer och förutsättningar för att tillämpa dem i kontexten av en befintlig fastighet. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom såväl fastighetsekonomi som fastighetsteknik genom att praktiskt tillämpa tidigare kunskaper, men även genom fördjupade litteraturstudier och reflekterande seminarier.

Innehåll

 • Fastighetsekonomiska och fastighetstekniska analyser
 • Avkastnings- och investeringsanalyser
 • Fastighetsmarknadsanalyser
 • Kontraktsutformning
 • Miljörisker vid Fastighetsutveckling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

1. visa kunskap om ekonomiska, juridiska, tekniska och miljömässiga faktorer som påverkar fastighetsinvesteringar och utveckling av fastigheter.
2. visa förståelse av komplexitet i påverkansfaktorerna vid fastighetsvärdering och bedömning av fastighetsinvesteringar.
3. kunna problematisera samt redogöra för ingående parametrar och ekonomiska konsekvenser vid olika former av fastighetsinvesteringar.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

4. visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information vid olika typer av beslut som gäller fastighetsutveckling.
5. visa förmåga att använda olika modeller för investeringskalkyler inför beslut om fastighetsutveckling.
6. visa förmåga att utarbeta beslutsunderlag för olika former av fastighetsutveckling.
7. visa förmåga att bedöma fastighetsinvesteringar ur olika aspekter inför beslut om användning av en fastighet.
8. visa förmåga att utarbeta förslag på användning av en fastighet.
9. visa förmåga att värdera miljörisker vid utveckling av en fastighet.
10. visa förmåga att upprätta ett hyreskontrakt utifrån en specifik fastighet, dess användning, de investeringar som gjorts samt för fastigheten unika förhållanden.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

11. visa förmåga att reflektera över etiska ställningstaganden i samband med fastighetsutveckling.

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, handledning, seminarium, samt projektarbete och andra självstudier. Obligatoriska moment utgör cirka 4 timmar.

Bedömningsformer

Examination sker genom:

 • Skriftlig individuell tentamen (7,5 hp) (UV) (Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11)
 • Skriftligt projektarbete som genomförs i grupp om två personer (7 hp) (UG) (Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 10, 11)
 • Aktivt deltagande vid seminarium (0,5 hp) (UG) (Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 10, 11)

Krav för godkänt: Godkänt projektarbetet inkluderande seminarium samt godkänd individuell tentamen.
Krav för väl godkänd: Väl godkänd individuell tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bonde, M. & Song, H.-S. (2013). Is Energy Performance Capitalised in Office Build-ing Appraisals? Property Management, 31(3).
 • Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt - Fastighetsnomenklatur. Fastighetsnytt förlag AB, (senaste uppl.).
 • Geltner, M. D., Miller N.G., Clayton, J. & Eichholtz, P. (2013). Commercial real estate analysis & investments 3ed edition. South-Western Cengage Learning.
 • Lind, H. (2004). Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter, Uppsats nr 34 KTH, Stockholm.

 • Kompletterande kursmaterial (tillhandahålles).

Referenslitteratur:
 • Lind, H & Lundström, S. Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. SNS Förlag, senaste upplagan.
 • Ljung, B. & Högberg, O. Investeringsbedömning – en introduktion. Liber ekonom, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Palm, Kursansvarig
Telefon: 040-6657711

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program