Facility management och upphandling

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelsen av fastighetsförvaltning med inriktning mot implementering av strategiska helhetslösningar för Facility Management.

Behörighetskrav

 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 15hp
 • FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020

Kurskod:
FF313F version 5
Engelsk benämning:
Facility Management and Procurement
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
10 december 2019

Förkunskapskrav

 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 15hp
 • FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsföretagande på termin 5.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse av fastighetsförvaltning med inriktning mot implementering av strategiska helhetslösningar för Facility Management.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Facility Management - grunder och tillämpning
 • Beställarstrategier vid anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster
 • Upphandlingsteknik
 • Branschstandarder, lagar, föreskrifter och myndighetskrav vid upphandling av fastighetsrelateradea tjänster
 • Upphandlingsprojekt – planering och upphandling av fastighetsrelaterade tjänster

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • Facility Management och fastighetsrelaterade tjänster (1)
 • strategier för anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster (2)
 • grundläggande upphandlingsteknik av fastighetsrelaterade tjänster (3)
 • branschstandarder och lagar som stödjer och reglerar såväl privat samt offentlig upphandling (4)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • analysera behovet av fastighetsrelaterade tjänster och utifrån identifierat behov ta fram lösningsförslag och beslutsunderlag för utformning av ett service koncept (5)
 • formulera en kravformulering för verksamheten utifrån kundens behov och utfrån denna utforma ett förfrågningsunderlag och genomföra upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster med stöd av standardavtal (6)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa objektivitet och vara kritiskt analyserande vid utvärdering av anbud och granskning vid utförandet av fastighetsrelaterade tjänster (7)
 • visa på ett kritiskt analyserande förhållningssätt vid utformning av strategier inom Facility Managment (8)
 • kunna kritiskt reflektera och förstå hur man genom effektiva fastighetsrelaterade tjänster når lönsamhet och utvecklar relationer med hänsyn till omvärlden (9)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier.

Bedömningsformer

 • Individuell skriftlig tentamen (3,5 hp) (lärandemål 1,2,3,4) (UV)
 • Projektarbete (2 hp) med muntlig presentation (genomförs i grupp) (lärandemål 4, 5, 6, 7, 8, 9) (UG)
 • Seminarier (2 hp) (lärandemål 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9) (UG)
För godkänt betyg på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För väl godkänt på hela kursen krävs dessutom väl godkänd individuell skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Atkin, B. & Brooks, A. (2009). Total Facilities Management. Blackwell Publishing, third edition.
 • Molén, J. & Ollas, P. (2019). Allt om AFF Avtal för fastighetsförvaltning och service. Svensk byggtjänst.
 • Sveriges Kommuner och Landsting. (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 1. Tillhandahålles som pdf-fil.
Övrigt material tillhandahålles elektroniskt.

Referenslitteratur:
 • Lind, H. & Sandblad, J. (2019). Vägar till den goda affären: upphandling är mer än LOU. Komlitt förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Palm, Kursansvarig
Telefon: 040-6657711

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 06 november 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program