Facility management och upphandling

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelsen av fastighetsförvaltning med inriktning mot implementering av strategiska helhetslösningar för Facility Management.

Behörighetskrav

 • FF304F Fövaltningsprocessen, 15 hp
 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp
 • FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
 • FF311F Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
FF313F version 3,1
Engelsk benämning:
Facility Management and Procurement
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2016

Förkunskapskrav

 • FF304F Fövaltningsprocessen, 15 hp
 • FF306F Byggprocessen, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp
 • FF310F Fastighetsvetenskap: Fastighetsrätt, 10 hp
 • FF311F Förvaltning av fastighetsinstallationer, 7,5 hp
Som förkunskapskrav inbegrips även de förkunskapskrav som ställs till de här angivna kurserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsföretagande på termin 5.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse av fastighetsförvaltning med inriktning mot implementering av strategiska helhetslösningar för Facility Management.

Innehåll

Kursen behandlar:

 • Facility Management - grunder och tillämpning
 • Beställarstrategier vid anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster
 • Upphandlingsteknik
 • Branschstandarder, lagar, föreskrifter och myndighetskrav vid upphandling av fastighetsrelateradea tjänster
 • Upphandlingsprojekt – planering och upphandling av fastighetsrelaterade tjänster

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • Facility Management och fastighetsrelaterade tjänster (1)
 • strategier för anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster (2)
 • grundläggande upphandlingsteknik av fastighetsrelaterade tjänster (3)
 • branschstandarder och lagar som stödjer och reglerar såväl privat samt offentlig upphandling (4)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • ta fram beslutsunderlag för beställarens strategi för anskaffning av fastighetsrelaterade tjänster (5)
 • analysera behovet av fastighetsrelaterade tjänster som grund för utformning av ett servicekoncept (6)
 • genomföra upphandlingar av fastighetsrelaterade tjänster med stöd av standardavtal (7)
 • utforma förfrågningsunderlag och förslag till kontrakt för upphandling av fastighetsrelaterade tjänster (8)
 • utforma en enkel kravformulering för verksamhetens och brukarens krav (9)
 • utifrån identifierat behov och förutsättningar förmedla lösningsförslag för fastighetsrelaterade tjänster (10)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa objektivitet och vara kritiskt analyserande vid utvärdering av anbud och granskning vid utförandet av fastighetsrelaterade tjänster (11)
 • visa på ett kritiskt analyserande förhållningssätt vid utformning av strategier inom Facility Managment (12)
 • kunna kritiskt reflektera och förstå hur man genom effektiva fastighetsrelaterade tjänster når lönsamhet och utvecklar relationer med hänsyn till omvärlden (13)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och obligatoriska seminarier.

Bedömningsformer

 • Individuell skriftlig tentamen 4 hp (lärandemål 1,2,3,4) (U/G/VG)
 • Projektarbete 2,5 hp med skriftlig presentation (genomförs i grupp) (lärandemål 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,12, 13) (U/G)
 • Seminarier 1 hp (lärandemål 1, 2, 3, 5, 12, 13) (U/G)
För godkänt betyg på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För väl godkänt på hela kursen krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Atkin, B. & Brooks, A. (2009). Total Facilities Management. Blackwell Publishing, third edition.
 • Hansson, B. & Pemsel, S. (2011). Beställarens nycklar till framgång. AB Svensk Byggtjänst , ISBN 578-91-7333-500-3.
 • Sveriges Kommuner och Landsting. (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 1. Stockholm: (www.offentligafastigheter.se/web/page.aspx?pageid=6228)

Referenslitteratur:

 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2003). ABFF 04 Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2010). Aff-definitioner 10. Termer och tjänster. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2010). Vägledning och upphandlingsföreskrifter 10. Vägledning för strategi- och upphandlingsprocess inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2006). ADM 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av administrativa arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2006). SF 06. Hjälpmedel för att upprätta särskilda föreskrifter för fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2006). Objektbeskrivning 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivningar av förvaltningsobjekt. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2006). Gränsdragningslista 06. Hjälpmedel för att upprätta gränsdragningslistor i förvaltningsentreprenader. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • AB Svensk Byggtjänst & Aff-kommittén. (2006). Teknik 06. Hjälpmedel för att upprätta beskrivning av tekniska arbetsuppgifter i förvaltningsentreprenader. AB Svensk Byggtjänst, Stockholm.
 • Sveriges Kommuner och Landsting. (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 1-6. Stockholm: (www.offentligafastigheter.se/web/page.aspx?pageid=6228)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Palm, Kursansvarig
Telefon: 040-6657711

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program