Fastighetsvetenskap: Finansiering och värdering av fastigheter

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av finansieringsfrågor på fastighetsmarknaden och finansieringsmöjligheternas påverkan på värderingsprocessen. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att använda statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden och hur denna marknad påverkas av omvärldsfaktorer.

Behörighetskrav

 • FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp
 • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FF312F version 2,1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Finance and Real Estate Evaluation
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
01 oktober 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 december 2018

Förkunskapskrav

 • FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp
 • FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp
 • FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp
 • FF309F Fastighetsvetenskap: Fastighetsmarknaden, 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivå 31-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av finansieringsfrågor på fastighetsmarknaden och finansieringsmöjligheternas påverkan på värderingsprocessen. Kursen syftar även till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper i fastighetsvetenskap samt kännedom om hur ett värde skapas på fastighetsmarknaden. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla förmåga att använda statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden och hur denna marknad påverkas av omvärldsfaktorer.

Innehåll

 • Fastighetsvärdering
 • Fastighetsmarknad
 • Fastighetstaxering
 • Värdeutlåtande
 • Finansiell ekonomi
 • Statistiska metoder

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • grundläggande värdeteori och värderingsmetoder (1)
 • fastighetstaxeringsförfarandet (2)
 • omvärldens betydelse för fastigheters värde och prissättning (3)
 • grundläggande kunskaper om finansiell ekonomi (4)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna diskutera olika begrepp inom fastighetsvärdering (5)
 • kunna bedöma ett värde för såväl en småhusfastighet som bostadsrätt och kommersiell fastighet (6)
 • kunna utforma ett värdeutlåtande för en småhusfastighet (7)
 • kunna beakta ett hushålls finansieringsmöjligheter vid fastighetsvärdering (8)
 • kunna tillämpa statistiska metoder för att analysera fastighetsmarknaden, exempelvis tillämpa en hedonisk prismodell (9)
 • visa förmåga att bedöma fastighetsvärden utifrån objektet och i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv (10)
 • kunna kritiskt granska och bedöma kvalitet på värdeutlåtanden (11)
 • visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information samt redovisa denna (12)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna reflektera kring etiska dilemman vid bedömningar av marknaden och värdering av fastigheter (13)

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete, övningar, seminarier och självstudier. Projektarbetet genomförs i grupp och redovisas skriftligt. Opponeringen på annan grupps arbete genomförs individuellt och redovisas skriftligt.

Bedömningsformer

 • Individuell tentamen (U/G/VG) (4,5 hp) (Lärandemål: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13)
 • Värdeutlåtande i grupp (U/G) (0,5 hp) (Lärandemål: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13)
 • Projektarbete i grupp (U/G) (2 hp) (Lärandemål: 3, 5, 9, 12)
 • Individuell opponering (U/G) (0,5 hp) (Lärandemål: 3, 5, 9, 12)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom VG på individuell tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bengtsson, I. (2018). Fastighetsvärdering : om värdeteori och värderingsmetoder. Studentlitteratur, Lund. ISBN:9789144088839.
 • Djurfeldt, G., Larsson R. & Stjärnhagen O. (2018). Statistisk verktygslåda 1. Samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund.
 • Gavelin, L. & Sjöberg, E. (2012). Finansiell ekonomi i praktiken. Studentlitteratur, andra upplagan, Lund.
Kompletterande material tillhandahålles under kursen.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Karpestam, Kursansvarig
Telefon: 040-6657278

Anmälan

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

03 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 maj 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program