Förvaltning av fastighetsinstallationer

Sammanfattning

Behörighetskrav

FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp

Samt 10 hp i kursen:
FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FF311G version 2
Engelsk benämning:
Management of Real Estate Facilities
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
30 mars 2020
Ersätter kursplan fastställd:
20 februari 2019

Förkunskapskrav

FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag, 7,5 hp

Samt 10 hp i kursen:
FF304H Fastighetsförvaltning, 15 hp

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Fastighetsföretagande.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om uppbyggnad, funktion och drift av tekniska system i fastigheter med fokus på en god innemiljö ur ett brukarperspektiv.

Innehåll

Kursen innehåll fokuseras på uppbyggnad, funktion, drift och förvaltning av tekniska system i fastigheter med fokus på en god innemiljö ur ett brukarperspektiv. Stor vikt läggs vid praktiska tillämpningar, begrepp och förståelse för fastigheters tekniska system och byggnadens material samt analys av driftdata vad avser påverkan på brukares hälsa och upplevelse av innemiljön. Förutsättningar för att kunna värdera hur innemiljön påverkar brukarens hälsa och upplevelse är grundläggande mänsklig fysiologi och immunologi i perspektiv till de innemiljöproblem som upplevs av brukare i olika typer av innemiljöer.

Kursen omfattar:

 • uppbyggnad av byggnaders tekniska system och samband mellan brukares användning och förbrukning
 • fastighets- och verksamhetsanknutna nyckeltal, underhållsplanering och investeringsbedömning kopplad till underhåll och utbyte av tekniska installationer
 • grunder i brukarens hälsofaktorer bl.a. grundläggande fysiologi avseende syn, hörsel, värmeutbyte och immunologi
 • effekter av och problem med innemiljön, samt förvaltningslösningar i syfte att åstadkomma friskabyggnader och brukare

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • pågående forskning och utveckling inom fastighetsinstallationer (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • mäta effekter av och undersöka problem i innemiljön för brukare av byggnader med olika tekniska installationssystem (2)
 • behandla drift- och förbrukningsdata samt koppla detta dels till olika förvaltningslösningar för de tekniska systemen och dels till brukares hälsa (3)
 • utföra investeringskalkyl och -bedömning för drift, underhåll och enklare byten av tekniska system och/eller utrustning (4)
 • presentera förvaltningsinformation skriftligt och ge förslag till förbättringsåtgärder med inriktning mot friska byggnader och god innemiljö för brukare (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • reflektera över hur fastigheters funktion, drift, underhåll och förvaltning kan påverka innemiljö, byggnadens livslängd och energieffektivitet på individ- och samhällsnivå. (6)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, seminarium, handledning, laborationer och självstudier. Obligatorisk närvaro förekommer (cirka 10 timmar).

Bedömningsformer

Muntlig och skriftlig seminarieuppgift, 1 hp (UG) (lärandemål 1)
Innemiljölaboration, 1,5 hp (UG) (lärademål 2, 5 och 6)
Skriftlig tentamen, 5 hp (UV) (lärandemål 2, 3, 4 och 6)
För betyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Bluyssen, P.M. (2015). The Indoor Environment Handbook: How to Make Buildings Healthy and Comfortable. Routledge.
 • Forslund, G. och Forslund J. (2016). Bästa inneklimat. Utgåva 3. Ab Svensk Byggtjänst. ISBN: 978-91-7333-768-7
 • God inomhusmiljö - en handbok för fastighetsägare. Fastighetsägarna.
 • Nygren Spanne, J. (senaste versionen). Räkneövningar i teknisk förvaltning. (Tillhandahålles som pdf-fil).
 • Kurskompendium: Fastighetsinstallationer. Innehållande artiklar och mindre publikationer samt seminariematerial (tillhandahålles elektroniskt).
 • Aktuella artiklar och material tillkommer. (Tillgängligt elektroniskt)
Referenslitteratur
 • Andrén, L. & Axelsson, A. (2007). Värmeboken: halvera dina värmekostnader. Akvedukt, Stockholm.
 • Hult, M. & Malmqvist, T. (2005). Miljövärdering av bebyggelse. Innemiljövärdering. EcoEffect-metoden. Högskolan i Gävle, Byggd Miljö KTH, Bebyggelseanalys. (Tillhandahålles som pdf-fil).
 • Svensk Ventilation. (2005). Andnöd – en handbok om luften i våra bostäder. Svensk ventilation i samverkan med VVS Tekniska föreningen, Stockholm.
 • Svensk Ventilation. (2006). Bäst i klassen – en bok om lönsamt inneklimat. ISBN 91-631-9531-3.
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. Projektering av VVS-installationer. Studentlitteratur AB, Lund. Upplaga 1:1. ISBN 978-91-44-05561-9.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurser:
FF305F Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik, 7,5 hp
FF306F Byggprocessen, 7,5 hp

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ingrid Svetoft, Kursansvarig
Telefon: 040-6657958

Anmälan

29 mars 2021 - 02 maj 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 01 maj 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program