Byggprocessen

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av bygg- och ombyggnadsprocessen utifrån beställarrollen i ett fastighetsföretag ur organisatoriska, tekniska, juridiska, ekonomiska, miljö- och samhälleliga perspektiv.

Behörighetskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.
Samt 5 hp i kursen:
FF304H Fastighetsförvaltning, 15hp.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
FF306G version 2
Engelsk benämning:
The Construction Process
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
11 november 2019
Ersätter kursplan fastställd:
28 mars 2017

Förkunskapskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp.
Samt 5 hp i kursen:
FF304H Fastighetsförvaltning, 15hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Fastighetsföretagarprogrammet.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper om och förståelse av bygg- och ombyggnadsprocessen utifrån beställarrollen i ett fastighetsföretag ur organisatoriska, tekniska, juridiska, ekonomiska, miljö- och samhälleliga perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • projektledning i bygg- och ombyggnadsprocessen
 • entreprenadjuridik
 • fastighets- och områdesutveckling
 • plan- och bygglagen

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. förståelse av samspelet mellan byggprocessens aktörer
2. kunskap om de regelverk som påverkar bygg- och fastighetssektorn och dess aktörer - relaterat till förvaltningen
3. kunskap om projektledning i bygg- och ombyggnadsprocessen

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
4. visa förmåga att värdera och tolka problemställningar relaterade till bygg- och ombyggnadsprocessen
5. kunna argumentera kring tekniska, juridiska, ekonomiska, miljö och samhälleliga konsekvenser av olika alternativa lösningar i byggprocessen
6. kunna kommunicera med olika parter i bygg- och ombyggnadsprocessen ur ett beställarperspektiv

Arbetsformer

Föreläsningar och projektarbete, som genomförs i grupp och redovisas skriftligt samt muntligt av alla gruppmedlemmar vid ett obligatoriskt seminarium.

Bedömningsformer

 • Godkänd skriftlig tentamen 5 hp (UV) (lärandemål 1, 2, 3, 4, 5)
 • Godkänd projektuppgift 2,5 hp (UG) (lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd skriftlig tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Kalbro, T. & Lindgren, E. (senaste upplagan). Markexploatering: juridik, ekonomi, teknik och organisation. Norstedts Juridik.
 • Ottosson, H. (senaste upplagan). Practical Project Management for Building and Construction. (ESI International Project Management Series). Auerbach Publishers Inc, ISBN:9781439896556.
 • Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan (2016). Boverket, Karlskrona.
 • Kompletterande kursmaterial (finns tillgängligt på kursens hemsida).

Referenslitteratur
 • Dykstra, A. (2011). Construction Project Management: A Complete Introduction (Hardcover). Kirshner Publisher. ISBN-13: 978-0982703496.
 • Project Management Insitute (PMI). (2008). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) (4th edition).

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ju Liu, Kursansvarig
Telefon: 040-6657297

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program