Fastighetsvetenskap: Grundläggande byggnadsteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
FF305F version 4
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Basic Building Technology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
26 september 2018

Förkunskapskrav

FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad, 7,5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla kunskaper om byggtekniska begrepp, byggmaterial och konstruktioner. Studenten ska även utveckla sin förmåga att analysera konsekvenser av olika byggnadstekniska utformningar ur långsiktigt hållbara perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Byggnadens teknik, konstruktion och funktion med grund i gällande byggregler.
 • Byggdelsskisser, ritningstolkning och areamätning.
 • Byggnadsmaterial, egenskaper samt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

1. kunskap om byggnadens uppbyggnad såväl tekniskt som funktionellt.

2. gällande regelverk vid ny- och ombyggnad samt färdigställandeskydd.

3. kunskap om vanligt förekommande byggnadsmaterials egenskaper och användningsområden samt visa förståelse för olika miljöaspekter.

4. förståelse för byggteknikens utveckling historiskt och för framtida utmaningar och miljökrav.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

5. kunna bedöma och diskutera olika byggnadstekniska lösningar och vanligt förekommande byggskador, samt ha erhållit förmåga att reflektera över långsiktigt hållbara byggkonstruktioner och material.

6. kunna tolka konstruktionsskisser och ritningar samt förstå grundläggande regler för areamätning.

Arbetsformer

Föreläsningar/övningar, studiebesök, självstudier och grupparbeten.

Övningar och projektuppgift genomförs i grupp.

Bedömningsformer

Examination
För betyget godkänd krävs:

 • skriftlig tentamen (4,5 hp) (1, 3, 4, 5, 6) (UV)
 • projektuppgift (2 hp) (1, 2, 3, 5) (UG)
 • inlämningsuppgifter (1 hp) (1, 3, 6) (UG)
För betyget Väl godkänd krävs dessutom Väl godkänd på skriftlig tentamen (4,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Strandberg, B. (senaste upplaga). Bygga hus - illustrerad bygglära. Lund: Studentlitteratur.
 • Hagentoft, C-E & Sandin, K. (senaste upplaga). Byggnadsfysik- så fungerar hus. Lund: Studentlitteratur.
 • Åtgärder mot radon i bostäder. (senaste upplaga). Karlskrona: Boverket Publikationsservice.
 • Kompletterande kursmaterial (finns bl a tillgängligt på kursens hemsida).

Referenslitteratur
 • Björk, C., Kallstenius, P., Reppen, L., (senaste upplagan) Så byggdes husen 1880-2000-arkitektur, konstruktion och material i våra flerbostadshus under 120 år. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
 • Björk C, Nordling L, Reppen L, (senaste upplagan) Så byggdes villan - svensk villarkitektur från 1890 till 2010. Stockholm: Svensk Byggtjänst.
 • Boverkets Byggregler BBR (2011:6) föreskrifter och allmänna råd

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ingrid Svetoft, Kursansvarig
Telefon: 040-6657958

Anmälan

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program