Fastighetsförvaltning

Sammanfattning

Kursens syfte är att utveckla grundläggande förståelse av kundnära fastighetsförvaltning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 +1a2.

Se även under rubriken Övrigt nedan.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
FF304H version 1,2
Engelsk benämning:
Real Estate Management
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 april 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 +1a2.

Se även under rubriken Övrigt nedan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Fastighetsföretagande 180 hp.

Syfte

Kursens syfte är att utveckla grundläggande förståelse av kundnära fastighetsförvaltning.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • fastigheters roll i det hållbara samhällsbyggandet
 • metoder och verktyg vid god fastighetsförvaltning
 • service och organisationsmodeller för kundnära fastighetsförvaltning
 • omvärld, brukare och olika aktörers betydelse samt ansvar för fastighetsförvaltning i förhållande till lagkrav och praxis
 • kontraktperspektiv, ägande och prisbildning
 • fastighetscykler
 • byggnaders tekniska försörjningssystem och fastighetsinstallationer
 • gröna byggnader
 • fastighets- och verksamhetsanknutna nyckeltal, underhållsplanering och upprättande av driftbudget

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om:

 • fastigheters roll i det hållbara samhällsbyggandet (1)
 • den kundnära fastighetsförvaltningens organisationsmodeller, förvaltningsprocesser, brukarperspektiv och arbetssätt (2)
 • hur planering och budgetering av drift och underhåll kan utformas (3)
 • en fastighets installationer för värme, komfortkyla, ventilation, sanitet och elteknik avseende uppbyggnad och funktion, drift och underhåll (4)
 • pågående forskning och utveckling inom fastighetsförvaltning och fastighetens installationer (5)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa färdighet och förmåga att:
 • bedriva självständigt utredande arbete kring fastighetsförvaltning utifrån ett hållbarhetsperspektiv (6)
 • skriftligt och muntligt kunna författa samt presentera projektrapport (7)
 • beskriva funktion och egenskaper för värme, komfortkyla, ventilation, sanitet och elteknik i olika byggnader (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
 • värdera sociala, ekonomiska, tekniska och juridiska aspekter som rör olika processer i fastighetsförvaltning (9)
 • reflektera kring hur fastigheters installationer, drift och underhåll kan påverka energieffektivitet och miljö på individ- och samhällsnivå (10)

Arbetsformer

Föreläsningar, projektarbete, handledning, övningar, seminarier, studiebesök och självstudier. Projektarbetet genomförs i grupp och redovisas skriftligt samt muntligt aktivt av alla gruppmedlemmar vid ett obligatoriskt seminarium. Obligatorisk närvaro vid seminarier (cirka 20 timmar).

Bedömningsformer

Projektarbete: 2,5 hp (U/G) (lärandemål 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9)
Tentamen: Fastighetsförvaltning 5 hp (U/VG) (lärandemål 1, 2, 3, 6, 9)
Tentamen: Teknisk fastighetsförvaltning 5 hp (U/VG) (lärandemål 2, 4, 8, 10)
Inlämningsuppgifter och studiebesök: 2,5 hp (U/G) (lärandemål 2, 4, 8, 10)

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkända betyg på tentamen i Fastighetsförvaltning och tentamen i Teknisk fastighetsförvaltning.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Björklund, J. & Ohlsson, P. (2012). Systemkunskap. Liber AB, Stockholm.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Lind. H. & Lundström, S. (2007). Bostäder på marknadens villkor. SNS Förlag AB, Stockholm.
 • Lind. H. & Lundström, S. (2009). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. SNS Förlag AB, Stockholm.
 • Lind. H. & Muyingo, H. (2012). Building maintenance strategies: planning under uncertainty, Property Management, Vol. 30 Iss: 1, pp.14 – 28 (pdf-fil).
 • Kommuner och Landsting. (2009). UFOS Antologi om offentligt fastighetsföretagande del 1-6. Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. Tillhandahålles digitalt via Offentliga Fastigheter (Urval, tillhandahålles elektroniskt).
 • Aktuella artiklar och material tillkommer. (Tillgängligt elektroniskt)
Referenslitteratur
 • Blomé, G. (2006). Kundnära organisation och serviceutveckling i bostadsföretag. Avdelningen för bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm.
 • Edington. G. (1997). Property Management – A Customer Focused Approach. Palgrave Macmillan, Houndsmills.
 • Högberg, A-L. & Högberg, E. (senaste upplagan). Kunddriven fastighetsförvaltning. Liber, Stockholm.
 • Warfvinge, C. & Dahlblom, M. Projektering av VVS-installationer (Senaste upplagan). Studentlitteratur AB, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurser:

FF301F alternativt FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad 7,5 hp
JU107A Juridisk översiktskurs 15 hp
FF303F Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag 7,5 hp
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen 7,5 hp
EK115A Extern redovisning och räkenskapsanalys 7,5 hp

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ann-Charlotte Lyvall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657746

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program