Fastighetsvetenskap: Styrning av fastighetsföretag

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i fastighetsekonomi och kundorienterad ekonomistyrning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen. Vidare är syftet att studenten ska utveckla grundläggande förmåga att föra en meningsfull och initierad kommunikation såväl inom fastighetsföretag som med fastighetsföretagets omvärld.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
FF303F version 4,1
Engelsk benämning:
Real Estate Science: Management Control in Real Estate
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Fastighetsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
24 februari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
29 november 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 + 1a2. Eller: Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Fastighetsvetenskap på nivån 1-30 hp (G1F).

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper i fastighetsekonomi och kundorienterad ekonomistyrning av tjänsteföretag i fastighetsbranschen. Vidare är syftet att studenten ska utveckla grundläggande förmåga att föra en meningsfull och initierad kommunikation såväl inom fastighetsföretag som med fastighetsföretagets omvärld.

Innehåll

Kursen innehåller en bred genomgång av teorier och modeller för styrning av fastighetsföretag. Följande behandlas:

 • Budgetering
 • Fastighetsekonomi
 • Investeringsbedömning
 • Prestationsmätning
 • Produktkalkylering
 • Resultatplanering
 • Nyare former av styrning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:

 • grundläggande begrepp, modeller och teorier inom fastighetsekonomi och ekonomisk förvaltningsanalys. (1)
 • hur ett fastighetsföretag kan styras i förhållande till företagets vision/mål, affärsidé och strategi. (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna genomföra kostnads- och intäktsanalyser, produktkalkyler, budgetar och investeringsbedömningar. (3)
 • kunna genomföra fastighetsekonomiska kalkyler med kalkylprogram. (4)
 • visa förmåga att i grupp muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och föreslå lösningar i dialog med olika målgrupper. (5)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar och projektarbete.

Kursens genomförande bygger på ett gemensamt kunskapsbyggande genom studentens aktiva deltagande i dessa olika läraktiviteter. Studenten förutsätts vara förberedd inför föreläsningar och övningar samt ta eget initiativ till arbetsmöten/grupparbete.

Lärandemål 1, 2 och 3 stöds genom att studenten aktivt deltar på föreläsningar och övningar och självständigt arbetar med övningsuppgifter.

Lärandemål 4 och 5 stöds av projektarbete som genomförs i grupp. Muntlig redovisning av projektarbete är ett obligatoriskt moment.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • Tentamen skriftlig och enskild 5,5 hp (U, G, VG). Lärandemål: 1, 2 och 3.
 • Projektarbete i grupp som redovisas skriftligt 2 hp (U, G). Lärandemål: 4 och 5.
För betyget godkänd på hela kursen krävs att båda examinationerna är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den skriftliga tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Ax, C. & Johansson, C. (senaste uppl.). Den nya ekonomistyrningen, bok med e-labb. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Ax, C. & Kullvén, H. (senaste uppl.). Den nya ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber Ekonomi, Stockholm.
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senast uppl.). Seminarieboken - att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund.
 • Utdelat material inom området fastighetsekonomi m.m.

Referenslitteratur:
 • Högberg, A-L. & Högberg, E. (senaste uppl.). Kunddriven fastighetsförvaltning. Liber, Stockholm.
 • Ljung, B. & Högberg, O. (senaste uppl.). Investeringsbedömning. Liber Ekonomi, Stockholm.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurs:
EK115A Extern redovisning och räkenskapsanalys, 7,5 hp

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Peter Palm, Kursansvarig
Telefon: 040-6657711

Anmälan

22 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 februari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program