Engelska och lärande: språkundervisning i teori och praktik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: EN801C-Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
EN802C version 1,4
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language Teaching in Theory and Practice
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
12 februari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
27 november 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: EN801C-Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska vidareutveckla sin förmåga att analysera styrdokument samt lärares uppfattningar om lärande/språkundervisning. Kursen syftar också till att studenterna ska kunna analysera läromedel.

Innehåll

Kursen innebär fördjupad analys av styrdokument samt analys av lärares uppfattningar om lärande och språkutveckling i spänningsfältet mellan läraruppdraget, elevers skilda erfarenheter och behov och i ljuset av skolverksamhetens institutionella villkor och ramar. Vidare inbegriper kursen ett fördjupat studium av forskningsmetodiska frågor, källkritik samt läromedelsanalys.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • reflektera över olika synsätt på kunskap/lärande som uttrycks i läroplanen och kurs- och ämnesplanerna i engelska
  • analysera lärares uppfattningar om lärande och språkundervisning utifrån olika elevers behov och med utgångspunkt från verksamhetens mål samt lärande- och språkutvecklingsteorier
  • skriva en text enligt principerna för vetenskapligt skrivande som är sammanhängande, tydligt strukturerad och mestadels korrekt samt göra en muntlig redovisning med god presentationsteknik, varierat språk, gott flyt och tydligt uttal.
  • granska och kritiskt värdera läromedel i engelska med avseende på genus, klass och etnicitet samt dra välgrundade slutsatser om vad granskningen innebär för valet av läromedel.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, klassrumsobservationer, självstudier, studiebesök och arbete i grupp. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare.
Undervisningen bedrivs helt på målspråket.

Bedömningsformer

Examinationen består av två delar. Den första examinationen gäller lärandemål 1, 2 och 3, och studenten använder styrdokumenten, relevanta bakgrundstexter, inklusive teoretiska texter om språkutveckling och lärande som utgångspunkt för en individuell skriftlig analys av lärares uppfattningar om lärande och språkutveckling. Analysen bygger på lärarintervjuer. Den individuella skriftliga redogörelsen och analysen redovisas i sammanfattad form muntligt.
Den andra examinationen utgår från det fjärde lärandemålet och genomförs muntligt och i par. Med utgångspunkt i diskursanalys redovisar studenten hur kultur, inklusive etnicitet, genus och klass, representeras i ett läromedel i engelska för årskurserna 7–9 eller gymnasiet.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kvale, Steinar. (2007). Doing interviews. Thousand Oakes: Sage Publications (157 s)
Skolverket (2006). Rapport 286 I enlighet med skolans värdegrund? Stockholm: Fritzes (64 s)
Utbildningsdepartementet. Läroplan och kursplan i engelska för grundskolan samt läroplan och ämnesplaner för gymnasiet. http://www.skolverket.se
Tillkommer artiklar, valfria läromedel och andra texter (ca 300 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anna Wärnsby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658072
Monica Roth Mirenhart, studieadministratör
Telefon: 040-6658394

Anmälan

29 mars 2021 - 04 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program