Engelska och lärande: Språk och bedömning av språkförmåga

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: LL204G-Självständigt arbete i fördjupningsämnet. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
EN801C version 1,3
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language and Language Assessment
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
02 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
05 februari 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: LL204G-Självständigt arbete i fördjupningsämnet. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper och sin medvetenhet om det engelska språksystemet. Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla både praktisk och teoretisk kunskap om grammatik sett ur ett funktionellt perspektiv. Dessutom syftar kursen till att studenterna ska fördjupa sina kunskaper om bedömning och sin förståelse av bedömningens funktion att stödja elevers kunskaps- och språkutveckling samt sin förmåga att använda bedömning som en del av språkundervisningen och elevers lärande.

Innehåll

Kursen är uppdelad på två delkurser: Språkets byggstenar II och Bedömning av språkförmåga. De båda delkurserna läses parallellt under 10 veckor.

Delkurs 1 Engelskans byggstenar II: Fraser och satser (7,5 hp.)

The Building Blocks of English II: Phrases and Clauses

Delkursen behandlar engelskans språksystem med fokus på syntax. Genom språkstudiet, som både har ett praktiskt och ett teoretiskt ändamål, ges studenten möjlighet att skaffa sig kunskap om syntaktiska begrepp och strukturer i det engelska språket. Dessutom behandlas i vilka former grammatik förekommer och presenteras i läromedel för årskurserna 7-9 respektive gymnasiet. En viktig del av kursen är att studenten redovisar sin syn på grammatikens roll i skolans språkundervisning.

Delkurs 2 Bedömning av språkförmåga (7,5 hp)

Language Assessment

Den andra delkursen behandlar bedömning som en del av språkundervisningen och som en förutsättning för att läraren ska kunna stödja elevernas språkutveckling. En rad olika bedömningsformer behandlas, bl.a. själv- och medbedömning samt bedömningsmatriser. Skillnaden mellan lokal och nationell bedömning behandlas också, likaså bedömning av den egna bedömningsförmågan. Stor uppmärksamhet ägnas också åt nationella och internationella kunskapsutvärderingar och de tillvägagångssätt och synsätt som ligger bakom. En stor del av delkursen relaterar till studentens förmåga att inkludera bedömning som en del av undervisningspraktiken.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Delkurs 1 Engelskans byggstenar II: Fraser och satser (7,5 hp)

The Building Blocks of English II: Phrases and Clauses

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med utgångspunkt i språkvetenskapliga begrepp analysera och problematisera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i elevtexter
  • motivera sin språksyn och uppvisa metatextuell förståelse för grammatikens roll i engelsk språkundervisning och dess relation till det övriga ämnesinnehållet

Delkurs 2 Bedömning av språkförmåga (7,5 hp)

Language Assessment

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • självständigt kunna utveckla former för bedömning i ämnet engelska
  • analysera den egna bedömningsförmågan
  • kunna analysera och kritiskt värdera nationella och internationella utvärderingar i relation till den lokala skolnivån

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier och arbete i grupp.

Bedömningsformer

Kursen består av två delkurser som examineras var för sig.

Delkurs 1 Engelskans byggstenar II: Fraser och satser (7,5 hp.)

The Building Blocks of English II: Phrases and Clauses

Delkursen examineras på följande sätt:

I en individuell skriftlig inlämningsuppgift använder studenten språkvetenskapliga begrepp och tillvägagångssätt för att analysera användningen av engelskans syntaktiska strukturer och funktioner i elevtexter. I en gruppbaserad muntlig uppgift analyserar och värderar studenten med stöd i kursinnehållet hur minst två läromedel för årskurserna 7-9 eller gymnasiet behandlar grammatik, ord och fraser eller uttal.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2 Bedömning av språkförmåga (7,5 hp.)

Language Assessment

Den andra delkursen examineras på följande sätt:

Examination 1 (lärandemål 1 och 2): I en professionell utvecklingsplan redovisar studenten en muntlig och en skriftlig texttypsspecifik uppgift med konkretiserade bedömningskriterier samt analyserar och diskuterar de teorigrundade och kursplansbaserade överväganden som bedömningen utgår från. Dessutom analyseras minst två muntliga eller skriftliga elevtexter. I detta paper analyseras och diskuteras också de forskningsinriktade texterna om bedömning. Dessutom inkluderas en självbedömning av den egna bedömarförmågan samt en beskrivning av den utveckling gällande bedömning som studenten genomgått under utbildningen.

Examination 2 (lärandemål 3): I samarbete med en annan student redovisar studenten muntligt en internationell utvärdering, dess tillvägagångssätt och resultat, inklusive en del av den kritiska diskussion som kan relateras till utvärderingen, samt en kritisk analys av vad utvärderingen innebär på den lokala skolnivån.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen

Delkurs 1 Engelskans byggstenar II: Fraser och satser (7,5 hp.)

The Building Blocks of English II: Phrases and Clauses

Batstone, Rob, and Rod Ellis. 2009. Principled Grammar Teaching. System 37, 194-204. (10 s)

Fontaine, Lise. 2012. Analysing English grammar: a systemic functional introduction. Cambridge: Cambridge University Press. (284 s.)

Harmer, Jeremy. 2007. The Practice of English Language Teaching. 4th edition. Harlow: Pearson Longman. (ca 60 s)

Ett paket bestående av MyCompLab [webbaserad resurs] och Ramage, John D., John C. Bean, and June Johnson. The Allyn and Bacon guide to writing 5th ed. New York: Pearson and Longman. [E-bok.] Information om materialet tillhandahålls av kursledaren inför kursstarten.

Referenslitteratur:

Estling Vanneståhl, Maria (2007). A University Grammar of English with a Swedish Perspective. Lund: Studentlitteratur. (540 s)

Longman Dictionary of Contemporary English, latest edition

eller

Macmillan English Dictionary for Advanced Learners, latest edition

eller

Oxford Advanced Learners Dictionary, latest edition.

Delkurs 2 Bedömning av språkförmåga (7,5 hp)

Language Assessment

Egelund, Niels (2008). The value of international comparative studies of achievement - a Danish perspective. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 15/3, 245-251. (6 s.)

Green, Anthony (2014). Exploring language assessment and testing. London and New York: Routledge. (269 s.)

Leung, Constant & Mohan Bernard (2004). Teacher formative assessment and talk in classroom contexts: Assessment as discourse and assessment of discourse. Language testing, 21/2, 335-359, (24 s.)

Livingston, Kay & McCall, Jim (2005). Evaluation: judgemental or developmental? European Journal of Teacher Education, 28/2, 165-178. (13 s.)

McGaw, Barry (2008). The role of the OECD in international comparative studies of achievement. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 15/3, 223-243. (20 s.)

OECD (2012). Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools. EXECUTIVE SUMMARY www.oecd.org/edu/equity

Roever, Carsten & McNamara, Tim (2006). Language testing: the social dimension. International Journal of Applied Linguistics. 16/2, 242-258. (16 s.)

Skolverket. Skolverkets webbplats om bedömning.

Skolverket, Vanliga frågor om PISA, http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.201585!/Menu/article/attachment/Vanliga%20fr%C3%A5gor%20om%20PISA.pdf

Skolverket (2012). Bedömning av språklig kompetens
. Fritzes och Skolverket. I urval.

Soudien, Crain (2011). The challenge of comparison: understanding global educational standards. Compare
.Vol. 41, No. 1, 131–139. (8 s.)

Utbildningsdepartementet. Läroplan och kursplan i engelska för grundskolan och läroplan och ämnesplaner för gymnasiet. http:www.skolverket.se

Weir, Cyril (2005). Limitations of the Common European Framework for developing comparable examinations and tests.
Language Testing//. April 1, 27, 261-282. (21 s).

Wiliam, Dylan (2008). International comparisons and sensitivity to instruction, Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, Vol. 15, No. 3, 253–257. (4 s.)

Tillkommer internationella och nationella granskningar och utvärderingar och av ämnet engelska samt metodisk och teoretisk litteratur som anknyter till språkundervisning.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen