Engelska och lärande: Vetenskapliga texter, vetenskapligt skrivande

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: EN403C-Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
EN404C version 1,1
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Academic Texts, Academic Writing
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 maj 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
29 juni 2011

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: EN403C-Engelska och lärande: Språkutveckling och språkundervisning. Se även tillträdeskrav i utbildningsplanen.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla sin förmåga att skriva texter på engelska i enlighet med det vetenskapliga skrivandets konventioner och genremässiga krav. Dessutom syftar kursen till att studenterna ska utveckla sin förmåga att ge synpunkter på andra studenters texter samt att med utgångspunkt från egna frågor och avgränsningar använda internationella databaser för att finna vetenskapliga texter inom språkdidaktiken.

Innehåll

Kursen utgår från användningen av internationella databaser för att finna vetenskapliga texter inom språkdidaktiken. På så vis förbereds studenterna för skrivandet av det självständiga arbetet. Med utgångspunkt från ett eget valt begrepp och en egen fråga relaterad till detta begrepp använder studenterna olika databaser för att finna relevanta texter. Samtidigt presenteras grunderna för det vetenskapliga skrivandet. Studenterna tillämpar sina insikter genom att skriva en kort sammanfattande och värderande översikt över hur det valda begreppet har definierats av olika forskare. Under delkursen ingår studenterna i en grupp där deltagarna ger synpunkter på varandras texter som en del av skrivprocessen.

I kursen bearbetas och fördjupas studenternas erfarenheter från verksamhetsförlagd utbildning.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • med utgångspunkt från egna frågor, avgränsningar och lämpliga sökstrategier använda internationella databaser med relevans för språkdidaktiken för att finna vetenskapliga källor som stöd för det egna skrivandet
  • förstå och använda vetenskapliga texter för att på korrekt engelska och i enlighet med det akademiska skrivandets konventioner och med konsekvent nyttjande av ett referenssystem kunna skriva en kort översikt över hur ett nyckelbegrepp inom språkdidaktiken kan definieras och förstås
  • ge noggranna, väl underbyggda och konstruktiva synpunkter på studerandekamraters texter under olika delar av skrivprocessen
  • kritiskt värdera olika texters argument och förklaringar som utgångspunkt för egna ställningstaganden

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier och arbete i grupp. I de studerandegrupper som bildas förutsätts deltagarna stödja varandras skrivande.

En stor del av kursen är webbaserad, dels genom användningen av de internationella databaserna, dels genom användningen av It's learning och MyReviewers.

Bedömningsformer

Examinationen består av att studenten i skriftligt sammanfattande och värderande text redovisar sin förståelse av hur ett begrepp inom språkdidaktiken har definierats av olika forskare. Bedömningen sker också genom en kort eftertext som beskriver vilket slags kamratrespons studenten har fått respektive givit samt vad denna kamratrespons har inneburit för den egna texten.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

McDonough, Steven (2007). Motivation in ELT. ELT Journal, October 2007; 61: 369 -371.

E-platform MyReviewers
Information om materialet tillhandahålls av kursledaren inför kursstarten.

Artiklar och andra texter tillkommer.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anna Wärnsby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658072
Sandra Alfelt, studieadministratör
Telefon: 040-6658118