Engelska och lärande: Språk, text och kultur

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
EN402C version 1,2
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language, Text and Culture
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
12 september 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2011
Ersätter kursplan fastställd:
02 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla kunskap och medvetenhet om texter i vid mening och den roll texter spelar i skolan som redskap för elevers kunskaps- och språkutveckling.

Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla kunskap och medvetenhet om skolans och engelskämnets roll i förhållande till frågor om kultur, kulturell heterogenitet och globalisering. De ska också tillägna sig kunskaper om olika sätt att bedöma språkutveckling, och om olika sätt att organisera, genomföra och utvärdera undervisning i en kulturellt heterogen och mångspråkig skola.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Delkurs 1 Text och förståelse(7,5 hp)
Text and Understanding

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • redogöra för den roll texter spelar i och utanför skolan i såväl verbal som ickeverbal kommunikation samt för förhållandet mellan språkutveckling, läsning och lyssnande, respektive samtal och skrivande
  • sammanfatta, analysera och diskutera en skönlitterär text
  • skriva en skönlitterär berättelse med hjälp av några olika creative writing-tekniker

Delkurs 2 Kultur i mångfaldens skola (7,5 hp)
Culture, Diversity and Education

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • analysera och värdera sin egen blivande lärarroll som kultur- och kunskapsförmedlare i en kulturellt heterogen och mångspråkig skola
  • analysera, diskutera och exemplifiera didaktikens centrala frågor – vem, vad, hur och varför - med utgångspunkt i läroplanens och kursplanernas syn på kultur och kulturell mångfald
  • i samarbete med andra omvandla och konkretisera gällande läro- och kursplaner för 7-9 respektive gymnasiet i en mediepedagogisk planering
  • beskriva och diskutera hur undervisning/pedagogisk verksamhet i en heterogen undervisningsgrupp kan organiseras så att varje elevs lärande och utveckling främjas
  • muntligt och skriftligt redogöra för och problematisera begreppen språk, kultur och identitet, med avseende på levnadsförhållanden, samhällsfrågor och kulturmönster i olika kontexter och delar av världen där engelska används

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen består av två delkurser som examineras var för sig.

Delkurs 1 Text och förståelse
Text and Understanding

I delkursen examineras studenten genom deltagande i en muntlig gruppdiskussion av en skönlitterär text. Vidare ingår det i examinationen att individuellt skriva en berättelse med hjälp av creative writing-färdigheter.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2 Kultur i mångfaldens skola
Culture, Diversity and Education

Examinationen består i ett projektarbete där studenten i grupp - och med inriktning mot årskurserna 7-9 eller gymnasiet - omvandlar och konkretiserar gällande läro- och kursplaner till en lokal pedagogisk planering om kultur samt formulerar bedömningskriterier för olika innehållsområden/ämnen. Projektarbetet redovisas såväl skriftligt som muntligt. I examinationen ingår också att studenten individuellt - muntligt och skriftligt - redogör för och problematiserar begreppen språk, kultur och identitet med avseende på levnadsförhållanden, samhällsfrågor och kulturmönster i olika kontexter och delar av världen där engelska används.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1 Text och förståelse (7,5 hp)
Text and Understanding

Delkursen är inriktad på att ge en teoretisk och praktisk bas för ett tänkande om och ett kritiskt förhållningssätt till texter och deras roll i och utanför skolan för utvecklingen av ett främmande språk. Texter i vid mening behandlas och bildar utgångspunkt för olika sätt att nalkas förhållandet mellan förståelse och språkutveckling. Vidare behandlas hur man kan arbeta med texter på sätt som ger stöd åt olika elever och främjar deras kunskaps- och språkutveckling.

Delkurs 2 Kultur i mångfaldens skola (7,5 hp)
Culture, Diversity and Education

Delkursen fokuserar begreppen språk, kulturer och identitet i förhållande till skolans och engelskämnets roll i lokala och globala sammanhang. Dels behandlas kultur i antropologisk mening, dvs. som ett dynamiskt begrepp där faktorer som genus, sexualitet, etnicitet och klass samverkar med varandra, dels behandlas kulturbegreppet i relation till språkundervisning och interkulturell kommunikation. Dessutom behandlas engelska som globalt språk utifrån kulturella och politiska kontexter samt utifrån vad språkundervisning innebär i en skola som präglas av kulturell heterogenitet. Under delkursens avslutande del planerar, sammanställer och redovisar studenterna ett projektarbete för skolan som utgår från skolans styrdokument för 7-9 eller gymnasiet.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier, och grupparbete. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Text och förståelse
Text and Understanding

Collins, Suzanne. The Hunger Games. London: Scholastic, 2011. 400 pages

Gaiman, Neil. The Graveyard Book. London: Bloomsbury, 2011. 304 pages

Lundahl, Bo (2009). Engelsk språkdidaktik: Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur (i urval, ca 40 s)

Kompendietext (ca 200 s)

Obligatorisk kurslitteratur för delkurs 2, Kultur i mångfaldens skola
Culture, Diversity and Education

Lundahl, Bo (2009). Engelsk språkdidaktik: Texter, kommunikation, språkutveckling. Lund: Studentlitteratur (i urval, ca 60 s)

McKay, Sandra Lee (2002). Culture in teaching English as an international language. I: Teaching English as an international language. Oxford University Press (s 81-101) (20 s)

McMahon, Margery (2011). International Education: Educating for a global future. Policy and Practice in Education 26 (85 s)

Utbildningsdepartementet. Läroplan och kursplan i engelska för grundskolan samt kommentarmaterial för engelska.
Finns tillgängligt på http://www.skolverket.se

Tillkommer tidnings- och tidskriftsartiklar om interkulturell/mångkulturell undervisning från t.ex. Intercultural Education, Project Syndicate, Prospect och andra tidskrifter.

Dessutom ska studenterna i samband med sina projektarbeten om kultur inventera texter inom ett valt innehållsområde.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Björn Sundmark, Kursansvarig
Telefon: 040-6658269
Telefon: 040-6658281
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141