Engelska och lärande: Språk och skrivande

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2011

Kurskod:
EN401C version 1
Engelsk benämning:
English Studies and Education: Language and Writing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Inrättandedatum:
11 mars 2011
Fastställandedatum:
29 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
01 september 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna ska tillägna sig kunskaper om retorik, akademiska skrivandeformer och skrivandet som process. Därtill ska de utveckla sin förmåga att framställa akademiska texter och göra muntliga presentationer i en akademisk kontext.

Vidare syftar kursen till att studenterna ska utveckla kunskap och medvetenhet om engelskans struktur vad gäller ljudsystem och ordbildning. De ska också tillägna sig både praktisk och teoretisk kunskap om hur korpusar kan användas för att belysa olika språkliga frågeställningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan.
I kursen integreras ämnes- och ämnesdidaktiska studier med 3 högskolepoäng studier inom utbildningsvetenskaplig kärna.

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Lärandemål

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna

  • kommunicera i formella akademiska kontexter och grunda sin framställning i gällande konventioner för dessa kontexter vad gäller struktur, format och dokumentation
  • framställa och framföra akademiska texter, såväl muntligt som skriftligt, med krav på språklig korrekthet och retoriska färdigheter
  • beskriva, analysera och värdera olika elevtexter utifrån deras syfte, mottagare, innehåll och form.Delkurs 2 Engelskans byggstenar I: Ljud och ord (7,5 hp)
The Building Blocks of English I: Sounds and Words

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna
  • förklara, analysera och problematisera grundläggande språkliga begrepp och strukturer i engelskan med fokus på form och funktion inom fonetik och fonologi samt morfologi
  • använda en korpus för att studera grammatiska fenomen och språklig variation

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen består av två delkurser som examineras var för sig

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

I delkursen examineras studenten genom två mindre individuella uppsatser, en muntlig gruppbaserad presentation samt en reflekterande inlämningsuppgift som med exempel från portfolio redovisar hur studenten uppfyllt lärandemålen.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Delkurs 2
Engelskans byggstenar I: Ljud och ord (7,5 hp)
The Building Blocks of English I: Sounds and Words

I examinationen ingår två skriftliga salstentamina avseende fonetik och fonologi samt morfologi. Vidare ingår en muntlig gruppresentation där studenten, med hänvisning till relevant teori, redovisar exempel på hur en språklig frågeställning kan belysas genom korpusarbete.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Innehåll eller kursinnehåll

Delkurs 1 Akademisk skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Delkursen fokuserar på akademiskt skrivande både ur teoretiskt och praktiskt perspektiv. Akademiska skrivandeformer behandlas utifrån synen på skrivandet som process, och grunderna inom retoriken studeras. Vidare behandlas grunderna i dokumentationsteknik, och olika format för akademiska texter inom disciplinen analyseras och diskuteras. Dessa kunskaper omsätts praktiskt både genom egen skriftlig och muntlig framställning, en digital portfolio samt genom analys av elevtexter på olika nivåer.

Delkurs 2 Engelskans byggstenar I: Ljud och ord (7,5 hp)
The Building Blocks of English I: Sounds and Words

Delkursen behandlar engelskans fonetik, fonologi (ljudsystem) och morfologi (ordbildning). Genom språkstudiet, som både har ett praktiskt och ett teoretiskt ändamål, ges studenterna möjlighet att skaffa sig kunskap om fonetiska, fonologiska och morfologiska begrepp och strukturer i det engelska språket. En viktig del av kursen är att studenten lär sig använda olika korpusar för att söka svar på språkliga problemställningar som kan aktualiseras inom språkundervisningen, såsom förhållandet mellan tal- och skriftspråket, mellan lexikonet och grammatiken samt för att studera språklig variation i vid bemärkelse.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av seminarier, föreläsningar, självstudier, och grupparbete. Dessa utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare inom högskolan.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Delkurs 1 Akademiskt skrivande (7,5 hp)
Academic Writing

Ett paket bestående av MyCompLab [webbaserad resurs] och Ramage, John D., John C. Bean, and June Johnson. The Allyn and Bacon guide to writing 5th ed. New York: Pearson and Longman. [E-bok]
Information om materialet tillhandahålls av kursledaren inför kursstarten.

Elevtexter (max 200 s)


Delkurs 2 Engelskans byggstenar I: Ljud och ord (7,5 hp)
The Building Blocks of English I: Sounds and Words

Biber, Douglas & Reppen, Randi (2002). What does frequency have to do with grammar teaching? Studies in Second Language Acquisition. 2472, (s 199-208) (9 s)

Carstairs-McCarthy, Andrew (2002). An introduction to English morphology: words and their structure. Edinburgh University Press (151 s)

Gaviolai, Laura & Aston, Guy (2001). Enriching reality: Language corpora in language pedagogy. ELT Journal: 55, (s 238-246) (8 s)

Rogersson-Revell, Pamela (2011). English phonology and pronunciation teaching. Continuum (352 s)

Taylor, Lynda & Barker Fiona (2008). Using Corpora for Language Assessment. In Shohamy, E. and N.H: Hornberger (eds.). Encyclopedia of Language and Education. 2nd edition. Volume 7: Language Testing and Assessment, (s 241-254) (13 s)

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Kultur-språk-medier.

Mer information om utbildningen

Anna Wärnsby, Kursansvarig
Telefon: 040-6658072
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141