Informatik: Projekt, organisation och ledarskap II

Sammanfattning

Kursen syftar dels till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse av projektarbete och projektledningsmetodik, dels till kunskap och förståelse av teorier om gruppdynamik, ledarskap, organisationsförändringar och verksamhetsutveckling. Vidare är syftet att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och förståelse av vetenskapliga perspektiv på IT och verksamheter samt utökade färdigheter inom akademiskt läsande och skrivande.

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet informatik, vari kursen EK140A ska ingå.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
EK170A version 1,1
Engelsk benämning:
Informatics: Project Management, Organisation and Leadership II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2015

Förkunskapskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet informatik, vari kursen EK140A ska ingå.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet IT och ekonomi

Syfte

Kursen syftar dels till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse av projektarbete och projektledningsmetodik, dels till kunskap och förståelse av teorier om gruppdynamik, ledarskap, organisationsförändringar och verksamhetsutveckling. Vidare är syftet att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och förståelse av vetenskapliga perspektiv på IT och verksamheter samt utökade färdigheter inom akademiskt läsande och skrivande.

Innehåll

Kursen innehåller studier för att utveckla kunskaper och förståelse av vetenskapliga perspektiv på IT och verksamheter samt utökade färdigheter inom akademiskt läsande, skrivande och vetenskaplig metod. Vidare innehåller kursen moment för att utveckla en fördjupad kunskap och förståelse av arbete i projekt, projektledningsmetodik, teorier om gruppdynamik, ledarskap, organisationsförändringar och verksamhetsutveckling.

Lärandemål

//Efter avslutad kurs ska studenten kunna://
1. visa fördjupad kunskap och förståelse av dynamik, konflikthantering, kommunikation i projektarbete i grupp
2. visa kunskap och förståelse av aktuell forskning om projektarbete och projektorganisation för utveckling och tillämpning av IT i olika verksamheter
3. visa kunskap om, förståelse av samt förmåga att tillämpa begrepp, teorier och modeller om förändringsledarskap, organisationsförändring och verksamhetsutveckling
4. visa kunskap och förståelse av ledarskap, makt och kommunikation i processer som rör organisationsförändring och ledning
5. visa kunskap om och förståelse av samt förmåga att använda projektledningsmetoder för genomförande och utvärdering av IT-projekt
6. identifiera och värdera samspelet mellan tekniska och organisatoriska system och processer ur ett hållbarhetsperspektiv
7. identifiera, beskriva, förklara och jämföra olika undersökningsmetoder och ansatser
8. visa förmåga att göra analyser och bedömningar av IT-projekt med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt presentera dessa muntligt och skriftligt
9. visa förmåga att identifiera en problemställning och självständigt utarbeta en forskningsöversikt
10. visa förmåga att utforma och genomföra en empirisk studie av ett IT-projekt
11. visa förmåga att identifiera och reflektera över sitt eget lärande för att förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom projekt, organisation och ledarskap

Arbetsformer

Föreläsningar (varav två obligatoriska), inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, case-studier, projektarbete, handledning i arbetsgrupp eller i storgrupp, seminarier, samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:

 • Individuell litteraturstudie inkluderande obligatoriskt seminarium, 5 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 2,9,11)
 • Obligatoriskt case-seminarium 1 med individuell inlämningsuppgift, 1 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 3, 4, 5, 6, 8)
 • Obligatoriskt case-seminarium 2 med individuell inlämningsuppgift, 1 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 3, 4, 5, 6, 8)
 • Obligatoriskt case-seminarium 3 med individuell inlämningsuppgift, 1 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 3, 4, 5, 6, 8)
 • Individuell skriftlig uppgift – vetenskaplig metod, 2 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 7)
 • Självständigt projekt i grupp, 5 hp (mål 3, 4, 6, 8, 10) (betygsskala U, G, VG)
För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 10 hp av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur för hela kursen
 • Alvesson, M. (2014). Kommunikation, makt och organisation. Studentlitteratur, Lund.
 • Andersen, E. m. fl. (2009). Goal Directed Project Management – Effective Techniques and Strategies. Kogan Page, 4th Edition.
 • Backman, J. (2013). Rapporter och uppsatser. Studentlitteratur, Lund.
 • Denscombe, M. (2014). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Edgren, J. & Skärvard, PH. (2014). Nätverksorganisationer – outsoursing, partnerskap och nya organisationsformer. Liber, Stockholm. Upplaga 2.
 • Granström, G. (2006). Dynamik i arbetsgrupper. Studentlitteratur, Lund.
 • Jacobsen, D. V. (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. Studentlitteratur, Lund.
Övriga läromedel
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar (tillgängliga elektroniskt)
 • Kurskompendium och material i form av artiklar och instruktioner kan tillkomma (tillgängliga elektroniskt eller utdelas)
 • Tre praktikfall (anskaffas och bekostas av studenten själv från Harvard Business Publishing enligt instruktioner från kursansvarig)
 • Kompletterande litteratur för det självständiga forskningsprojektet (grupp-projekt) tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program