IT och entreprenörskap

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla förståelse av och förtrogenhet med entreprenörskapets villkor som en samhällelig, social och en individuell process. Studenten ska utveckla kunskaper och förmågor inom olika aspekter av entreprenörskap och IT samt utveckla kunskaper om verksamheters flexibilitet samt om IT-stödd innovation såväl på lokala som globala marknader. Vidare är syftet att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att analysera verksamheter för att kunna identifiera möjliga och nya områden för ekonomisk- och IT-relaterad verksamhetsutveckling.

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom programmet It och ekonomi.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
EK160A version 1,1
Engelsk benämning:
IT and Entrepreneurship
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
08 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2015

Förkunskapskrav

Minst 30 hp slutförda inom programmet It och ekonomi.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet IT och ekonomi.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla förståelse av och förtrogenhet med entreprenörskapets villkor som en samhällelig, social och en individuell process. Studenten ska utveckla kunskaper och förmågor inom olika aspekter av entreprenörskap och IT samt utveckla kunskaper om verksamheters flexibilitet samt om IT-stödd innovation såväl på lokala som globala marknader. Vidare är syftet att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att analysera verksamheter för att kunna identifiera möjliga och nya områden för ekonomisk- och IT-relaterad verksamhetsutveckling.

Innehåll

Kursen börjar med en introduktion av entreprenörskapets villkor där generella begrepp, teorier och metoder för entreprenörskap samt relationen IT och entreprenörskap introduceras. Nyckelfaktorer för entreprenörskap som process behandlas.
Kursen fortsätter med fördjupning om teorier och metoder för att dels analysera och utvärdera affärsidéer/verksamhetsidéer och innovationer, dels fatta beslut gällande affärsidéer/verksamhetsidéer och innovationer med hjälp av valda kriterier.
Vidare fortsätter kursen genom att studenten självständigt i grupp identifierar ett utvecklingsområde, praktiskt utarbetar och presenterar lösningsförslag för hållbar verksamhet samt kritiskt diskuterar och kommunicerar lösningsförslag.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. identifiera, jämföra och beskriva nyckelfaktorer för entreprenörskap som process.
2. identifiera, beskriva, jämföra och använda begrepp samt kunna beskriva utvecklingen av modeller och teorier inom entreprenörskap, IT och innovation med ett ekonomiskt hållbart perspektiv.
3. identifiera, beskriva, jämföra samt använda vedertagna begrepp, metoder och modeller för att utvärdera och bedöma affärsidéer, verksamhetsutveckling samt innovationer.
4. identifiera, beskriva och utvärdera ett område inom IT och ekonomi för möjliga innovationer, affärsidéer och/eller verksamhetsutveckling på lokala såväl som globala marknader.
5. visa kunskap om och förståelse av aktuella forskningsfrågor inom entreprenörskap, nyare IT-strategier samt innovation i förhållande till ekonomisk hållbarhet.
6. tolka och analysera verksamheters ekonomiska processer samt dra relevanta slutsatser om hur en organisation kan och har möjlighet att förändras och utvecklas.
7. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
8. aktivt och självständigt arbete i grupp.
9. visa värderingsförmåga och förhållningssätt genom förståelse av samspelet mellan tekniska och organisatoriska system och processer och hur dessa utgör en förutsättning för hållbar teknik- och verksamhetsutveckling.
10. visa förmåga att identifiera och reflektera över sitt eget lärande för att förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom entreprenörskap, IT-strategier samt verksamhetsutveckling.
11. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Arbetsformer

Kursen omfattar:

 • Föreläsningar (varav 5 - 10 timmar obligatoriska)
 • Inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
 • Case-studier och grupp-projekt, inkluderande skriftlig rapportering och muntlig presentation/redovisning vid obligatoriska seminarier (5 - 10 timmar)
 • Självstudier

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:

 • Individuell skriftlig tentamen, 3,5 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 2, 3, 5)
 • Ett obligatoriskt case-seminarium med individuell inlämningsuppgift på 1,5 hp (betygsskala U, G) (mål 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10)
 • Grupp-projekt inkluderande aktivt individuellt deltagande i projektredovisning, 2,5 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11)
För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 6 hp av kursens 7,5 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bjerke, B. (senaste upplagan). En bok om entreprenörskap. Studentlitteratur, Lund.
 • Denscombe M. (senaste upplagan). Forskningens grundregler. Studentlitteratur, Lund.
 • Evers, N., Cunningham, J. & Hoholm, T. (senaste upplagan). Technology entrepreneurship – Bringing innovation to the marketplace. Palgrave Macmillian, Hampshire.
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (senaste upplagan). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur, Lund.
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar (tillgängliga elektroniskt).
 • Kurskompendium och material i form av artiklar och instruktioner (tillgängligt elektroniskt eller utdelas).
 • Två praktikfall (anskaffas och bekostas av studenten själv från Harvard Business Publishing enligt instruktioner från kursansvarig).
 • Kompletterande litteratur för det självständiga arbetet (grupp-projekt) tillkommer.
Referenslitteratur
 • Afuah, A. (2014). Business Model Innovation Concepts, Analysis, and Cases. Routledge, New York.
 • Ammenberg, J. (senaste upplagan). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund.
 • Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (senaste upplagan). Den nya Ekonomistyrningen, bok med e-labb. Liber, Stockholm.
 • Borglund, T. m fl. (senaste upplagan). CSR - en guide till företagets ansvar. Sanoma Utbildning, Stockholm.
 • Grant, R. M. (senaste upplagan). Contemporary Strategy Analysis. Wiley-Blackwell , Hoboken.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Helgi-Valur Fridriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657784

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 27 mars 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program