Informatik: Verksamhetsutveckling och beslutsstöd

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa och vidareutveckla kunskap, förståelse och förmåga gällande hållbar verksamhetsutveckling. Därutöver är syftet att studenten ska förberedas för arbete med verksamhetsarkitekturer och verksamheters beslutsstöd.

Behörighetskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017

Kurskod:
EK150A version 2
Engelsk benämning:
Informatics: Business Development and ERP
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
30 maj 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017
Ersätter kursplan fastställd:
29 februari 2016

Förkunskapskrav

Minst 30 hp slutförda inom huvudområdet

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet informatik på nivån 31-60 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska fördjupa och vidareutveckla kunskap, förståelse och förmåga gällande hållbar verksamhetsutveckling. Därutöver är syftet att studenten ska förberedas för arbete med verksamhetsarkitekturer och verksamheters beslutsstöd.

Innehåll

Kursen inleds med strategisk teori samt omvärldsanalys som utgångspunkt för strategival i samband med verksamhetsutveckling. Den behandlar hållbarhetsstrategier samt modeller och metoder för hållbar utveckling bl.a. verksamhetsstyrning med fokus på totalkvalitet, miljömanagement och Corporate Social Responsibility (CSR). Vidare omfattar den verksamhetsarkitekturer för hållbar utveckling, innebärande utveckling och implementering av affärsmodeller, relationer och flöden samt verksamhetsstödjande system (ERP), bl a som stöd för hållbar verksamhetsutveckling.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 1. identifiera, beskriva och visa förståelse av strategiska synsätt, begrepp och modeller samt för strategier inom olika branscher och Corporate Strategy
 2. identifiera, beskriva och visa förståelse av begrepp och modeller inom omvärldsanalys samt omvärldsanalytiska metoder
 3. identifiera, beskriva och analysera strategier samt föreslå och motivera strategival
 4. jämföra, välja och använda omvärldsanalytiska metoder samt kunna genomföra, presentera och kritiskt diskutera en omvärldsanalys
 5. identifiera, beskriva, förklara och jämföra synsätt, begrepp, modeller och metoder för hållbar utveckling bl.a. totalkvalitet, kvalitetsstyrning, miljömanagement, CSR och Triple Bottom Line
 6. utarbeta förslag på åtgärder för hållbar utveckling inom ramen för kvalitetsstyrning, miljömanagement, CSR och Triple Bottom Line perspektiv samt konstruktivt presentera och kritiskt diskutera sådana förslag
 7. utvärdera, föreslå samt kritiskt diskutera hållbarhetsstrategier bl.a. i relation till IT
 8. redogöra för, förklara och analysera affärsmodeller, affärsrelationer och flöden
 9. identifiera, beskriva, förklara och jämföra olika verksamheters behov av verksamhetsstödjande system samt olika typer av system och dess användningsområden
 10. utarbeta förslag på affärsmodeller för hållbar verksamhet samt konstruktivt presentera och kritiskt diskutera sådana förslag
 11. analysera samt kritiskt reflektera över implementering av strategi, system för miljö- och kvalitetsledning, affärsmodeller och verksamhetsstödjande system
 12. visa kunskap och förståelse av aktuella forskningsfrågor inom området informationssystem och hållbar verksamhetsutveckling
 13. aktivt delta i självständigt arbete i grupp
 14. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 15. visa förståelse av vikten av samt förutsättningar för en IT-baserad hållbar utveckling
 16. visa förmåga att identifiera och reflektera över sitt eget lärande för att förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom informationsteknik och företagsekonomi
 17. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter

Arbetsformer

Föreläsningar (varav obligatoriskt ca 10 timmar), inlämningsuppgifter individuellt och i grupp, case-studier, handledning i arbetsgrupp eller i storgrupp, seminarier (obligatoriska ca 10 timmar), självstudier.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:
- Individuell skriftlig tentamen – Strategi- och omvärldsanalys, hållbar utveckling 6 hp (UV) (mål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)
- Gruppuppgift – Hållbar verksamhetsutveckling samt individuellt aktivt deltagande i muntlig projektredovisning (seminarium) 3 hp (UG) (mål 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
- Grupp-baserad case-studie - Organisationsutveckling, 1 hp (UG) (mål 10, 11)
- Individuell skriftlig tentamen – Affärsmodell och beslutsstöd, 3 hp (UV) (mål 8, 9)
- Individuell uppgift – Affärsmodeller, 2 hp (UV) (mål 9, 10, 11 )

För betyget godkänd på hela kursen (15 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på minst 9 hp (60%) av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur fokuserad på strategi och omvärldsanalys
 • Grant, R. M. (senaste upplagan). Contemporary Strategy Analysis. Wiley-Blackwell, Hoboken.
 • Wahlström, B. (2015). Försprång - Omvärldsanalys i den nya digitala världen. Liber Ekonomi, Stockholm.
Kurslitteratur fokuserad på hållbar utveckling
 • Ammenberg, J. (senaste upplagan). Miljömanagement. Studentlitteratur, Lund.
 • Lucas MT. Understanding environmental management practices: Integrating views from strategic management and ecological economics. Business Strategy and the Environment, 10:1002. DOI: 10.1002/bse.662.
 • Mårtensson, K. & Westerberg, K. (2014). Corporate Environmental Strategies Towards Sustainable Development. Business Strategy and the Environment. doi:10.1002/bse.1852.
 • Sandholm, L. (senaste upplagan). Kvalitetsstyrning med totalkvalitet – verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet. Studentlitteratur, Lund.
Kurslitteratur fokuserad på affärsmodeller/relationer samt verksamhetsstödjande system
 • Afuah, A. (2014). Business Model Innovation Concepts, Analysis, and Cases. Routledge, New York.
 • Nikpay, F, Ahmad, R, Rouhani, B, Mahrin, M, & Shamshirband, S 2017, 'An effective Enterprise Architecture Implementation Methodology', Information Systems And E-Business Management, p. 1-36, Scopus®, EBSCOhost, viewed 5 May 2017.
Kurslitteratur för hela kursen
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (senaste upplagan). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur AB, Lund.
Övriga läromedel
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar (tillgängliga elektroniskt)
 • Kurskompendium och seminariematerial (tillhandahålles)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Helgi-Valur Fridriksson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657784

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program