Informatik: Projekt, organisation och ledarskap I

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
EK140A version 2
Engelsk benämning:
Informatics: Project Management, Organisation and Leadership I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
23 april 2014

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B eller Matematik 2a /2b /2c

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet informatik på grundnivå/nybörjarnivå

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande teoretiska kunskaper om organisation och ledarskap. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla kunskap och förståelse av projektorganisation och projektmetodik.

Innehåll

Kursen består av två block, ett block som behandlar grundläggande teoribildning inom organisation och ledarskap och ett som behandlar grundläggande teorier, analysverktyg och modeller projektmetodik och projektorganisation. Vidare ingår ett praktiskt moment som innebär aktivt deltagande i ett självständigt projektarbete i grupp, där studenten tillämpar projektmetodik och reflekterar över projektarbete utifrån grupp-, ledarskaps- och organisationsperspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. visa grundläggande kunskap om och förståelse av projektmetodik som rör projektdefinition, projektplanering och projektekonomi
 2. visa grundläggande kunskap om olika organisationsteoretiska perspektiv och förståelse av ämnets interdisciplinära grund
 3. visa grundläggande kunskap om ledarskapsteori
 4. visa kunskap om och förståelse av gruppdynamiska processer i projektarbete
 5. visa kunskap om organisationers och organisationsteorins utveckling i förhållande till den tekniska och ekonomiska utvecklingen i samhället
 6. tillämpa kunskaper och analysverktyg i projektmetodik och om gruppdynamiska processer i ett praktiskt projektarbete
 7. tillämpa olika organisationsteoretiska perspektiv och genomföra analyser av processer, strukturer och beteenden i ett organisatoriskt sammanhang
 8. presentera projektarbete muntligt och skriftligt
 9. visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till metodik, modeller och teorier om projektledning, organisation och ledarskap
 10. visa ett vetenskapligt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande
 11. visa ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot såväl externa aktörer som den egna projektgruppen

Arbetsformer

Föreläsningar, individuella inlämningsuppgifter, case-studier, projektarbete i grupp inkluderande skriftlig rapportering och muntlig presentation/redovisning, obligatoriska seminarier samt självstudier.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:
• Individuell skriftlig tentamen - Projektmetodik, 3,5 hp (UV) (mål 1, 4)
• Projektarbete i grupp inkluderande skriftlig och muntlig presentation/redovisning 4 hp (UG) (mål 6, 7, 8, 10, 11)
• Individuell skriftlig tentamen - Organisation och ledarskap, 4,5 hp (UV) (mål 2, 3, 5)
• Tre obligatoriska caseseminarier utifrån organisationsteoretiska perspektiv med individuella inlämningsuppgifter vardera 1 hp (UV) (dvs totalt 3 hp) (mål 7, 9, 10)
För betyget godkänd på hela kursen (15 hp) krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 10 hp av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur fokuserad på projektmetodik
 • Hallin, A. & Karrbom Gustavsson T. (2011). Projektledning. Liber, Stockholm.
 • Jansson T. & Jung L. (2011). Individer, grupper och ledarskap i projekt. Studentlitteratur, Lund.
 • Kompletterande material för det självständiga arbetet kan tillkomma
Kurslitteratur fokuserad på organisation och ledning
 • Jacobsen D. I. & Thorsvik J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. Studentlitteratur, Lund
 • Tre praktikfall (anskaffas av studenten själv från Harvard Business Publishing enligt instruktioner från kursansvarig)
Kurslitteratur för hela kursen
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (senaste upplagan). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur AB, Lund.
Referenslitteratur
 • Gustavsson T. (senaste upplagan). Agil projektledning. Sanoma Utbildning, Stockholm

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Rebecka Johansson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657753

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program