Ekonomisk styrning, redovisning och analys

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av hur ett företag eller annan verksamhet fungerar samt kan styras och utvecklas i relation till ekonomisk hållbarhet. Studenten ska utveckla förtrogenhet med grundläggande begrepp, modeller, teorier och problemområden inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys. Studenten ska utveckla förmåga att använda olika grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys i relation till informationsteknik samt ekonomisk hållbarhet.

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B eller Matematik 2a /2b /2c

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
EK130A version 1,2
Engelsk benämning:
Management and Financial Control
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
26 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
10 december 2014

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 7: Matematik B eller Matematik 2a /2b /2c

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet It och ekonomi

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande förståelse av hur ett företag eller annan verksamhet fungerar samt kan styras och utvecklas i relation till ekonomisk hållbarhet. Studenten ska utveckla förtrogenhet med grundläggande begrepp, modeller, teorier och problemområden inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys. Studenten ska utveckla förmåga att använda olika grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys i relation till informationsteknik samt ekonomisk hållbarhet.

Innehåll

Kursens innehåll baseras på tre företagsekonomiska begrepp som är väsentliga för intern och extern styrning och redovisning av företag och/eller annan verksamhet; ekonomistyrning, extern redovisning, räkenskapsanalys i relation till ekonomisk hållbarhet. Kursen behandlar extern redovisning och räkenskapsanalys och dess användning av informationsteknik för extern rapportering aoch analys samt ekonomistyrning och dess användning av informationsteknik för ekonomisk styrning och analys av verksamheter. Grupp-projektet omfattar en integrering av momenten ekonomistyrning och extern redovisning samt räkenskapsanalys i relation till informationsteknik och ekonomisk hållbarhet. Denna del innefattar ett självständigt arbete i grupp. I det självständiga arbetet utvecklar studenten ytterligare kunskap och kompetens gällande informationsteknik för ekonomisk hållbarhet i relation till ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys samt analys och problemlösning. Kursen inkluderar grundläggande kunskap inom akademiskt skrivande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 1. identifiera, beskriva vad ekonomisk hållbarhet är och hur det kopplas till ekonomistyrning och extern redovisning samt organisatoriska system.
 2. identifiera, beskriva och jämföra hur informationssystem kan användas för att stödja organisationer i att identifiera och uppnå sina mål och skapa handlingsberedskap för förändring och utveckling.
 3. identifiera, beskriva, jämföra samt redogöra för utvecklingen av grundläggande begrepp, modeller och teorier inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys centralt för ekonomisk hållbarhet och säkerställande av information genom informationssystem.
 4. identifiera, beskriva, jämföra och använda grundläggande metoder för att mäta ekonomiskt resultat, lönsamhet, finansiering, soliditet, likviditet och kassaflöden samt för att fatta ekonomiskt hållbara beslut.
 5. identifiera, beskriva, jämföra och använda grundläggande metoder för en ekonomiskt hållbar extern redovisning och för att ger en rättvisande bild av verksamheten till relevanta intressenter.
 6. visa kunskap och förståelse av grundläggande aktuella forskningsfrågor inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys i förhållande till ekonomisk hållbarhet och säkerställande av information genom informationssystem.
 7. tolka och analysera verksamheters ekonomi utifrån ett ekonomiskt perspektiv samt dra relevanta slutsatser om verksamheters förutsättningar, möjligheter att existera, fungera och utvecklas.
 8. visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar.
 9. aktivt delta i självständigt arbete i grupp
 10. visa grundläggande värderingsförmåga och förhållningssätt genom att stimulera till förståelse för samspelet mellan tekniska och ekonomiska system och processer och hur dessa utgör en förutsättning för hållbar teknik- och verksamhetsutveckling.
 11. visa förmåga att identifiera och reflektera över sitt eget lärande för att förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom ekonomistyrning, extern redovisning och räkenskapsanalys centralt för ekonomisk hållbarhet och informatik.
 12. visa grundläggande förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta samhälleliga och etiska aspekter.

Arbetsformer

Kursen omfattar:

 • föreläsningar (varav ca 6 obligatoriska)
 • inlämningsuppgifter individuellt och i grupp
 • case-studier och grupp-projekt, inkluderande skriftlig rapportering och muntlig presentation/redovisning vid obligatoriska seminarier (ca 6-8 timmar)
 • självstudier

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:
- Individuell skriftlig tentamen - Ekonomistyrning, 3,5 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 3, 4)
- Individuell skriftlig tentamen - Extern redovisning och räkenskapsanalys, 4 hp, (betygsskala U, G, VG) (mål 1, 3, 4, 5)
- Individuell uppgift Ekonomistyrning och analys– 2 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 2, 4, 10, 11)
- Skriftlig grupp(par)uppgift – Extern redovisning och räkenskapsanalys, 1,5 hp (betygsskala U, G, VG) (mål 5, 7, 8, 9)
- Grupp-projekt inkluderande aktivt individuellt deltagande i projektredovisning – Ekonomisk hållbarhet, 4 hp (betygsskala U, G) (mål 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)

För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 9,5 hp av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur fokuserad på extern redovisning och räkenskapsanalys
 • Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G. (senaste upplagan). Den nya affärsredovisningen – faktabok med e-labb. Liber, Stockholm
 • Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G. (senaste upplagan). Den nya affärsredovisningen. Övningsbok. Liber, Stockholm
 • Arvidson, P., Carrington, T. & Johed, G. (senaste upplagan). Den nya affärsredovisningen. Lösningar. Liber, Stockholm
Kurslitteratur fokuserad på ekonomistyrning
 • Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (senaste upplagan). Den nya Ekonomistyrningen, bok med e-labb. Liber, Stockholm.
 • Ax, C. & Kullvén, H. (senaste upplagan). Den nya Ekonomistyrningen - Övningsbok med lösningar. Liber, Stockholm.
Kurslitteratur för hela kursen
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund
 • Borglund, T. m fl. (senaste upplagan). CSR - en guide till företagets ansvar. Sanoma Utbildning, Stockholm
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (senaste upplagan). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. Studentlitteratur AB, Lund.
Övriga läromedel
 • Kompletterande vetenskapliga artiklar med inriktning informatik (tillgängliga elektroniskt)
 • Kurskompendium och seminariematerial i form av artiklar och instruktioner för bland annat affärssystem riktade mot ekonomistyrning och extern redovisning t ex Visma (tillhandahålls)
 • Kompletterande litteratur för det självständiga arbetet tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Camilla Berntson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657692
Eva Stockelius, studieadministratör
Telefon: 040-6657179

Anmälan

09 november 2020 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program