Extern redovisning och räkenskapsanalys

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
EK115A version 7
Engelsk benämning:
Financial Accounting and Analysis
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A.

Se även rekommendation under rubriken Övrigt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i Fastighetförmedlings- och Fastighetsföretagarprogrammet.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens grundläggande kunskaper om och färdigheter i extern redovisning och räkenskapsanalys med inriktning mot fastighetsbranschen.

Innehåll

Kursens huvudtema är löpande bokföring, bokslut och räkenskapsanalys. För att bokföra och göra bokslut krävs insikt i grundläggande ekonomiska tröskelbegrepp som t.ex. avskrivningar och även kunskap om redovisningens grunder, regler och normer. Den löpande bokföringen omfattar dagliga händelser, moms, personalskatter samt skatter och avgifter. Eget kapital i olika företagsformer tas upp speciellt. I samband med bokslut behandlas värderingsregler samt bokslutspolitik. Studenten utvecklar under kursens gång sin förmåga att kritiskt och reflexivt arbeta med räkenskaps- och kassaflödesanalys.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • kunskap om grundläggande begrepp, modeller och metoder inom extern redovisning och räkenskapsanalys samt om externredovisningens regler och normer inkluderande miljöredovisning (1)
 • kunskap om innehåll och tillvägagångssätt vad gäller löpande redovisning och bokslut (2)
 • förståelse av räkenskapsanalys (3)
 • förståelse av etiska och juridiska regler inom extern redovisning (4)

Färdigheter och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra löpande redovisning, framställa årsbokslut (ej koncernredovisning) och lösa bokslutspolitiska problem (5)
 • söka, bedöma, presentera och kommunicera relevant kunskap inom redovisningsområdet (6)
 • tolka bokslut och årsredovisningar och med hjälp av sådan information kunna bedöma, diskutera och dra slutsatser om ekonomisk ställning och lönsamhet (7)
 • presentera och kommunicera räkenskapsanalyser samt utifrån dem kunna diskutera och föreslå lösningar på ekonomiska problem (8)
 • tillämpa etiska och juridiska regler inom extern redovisning (9)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • reflexivt och kritiskt kunna tillämpa sina kunskaper inom området samt förstå behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området (10)

Arbetsformer

Föreläsningar, övningar, grupparbete, gruppdiskussioner, seminarium och kollegial respons.
Kursens genomförande bygger på ett gemensamt kunskapsbyggande genom studentens aktiva deltagande i dessa olika läraktiviteter. Studenten förutsätts vara förberedd inför föreläsningar och övningar samt ta eget initiativ till arbetsmöten/grupparbete.

Lärandemål 1, 2, 4, 5 och 9 stöds genom att studenterna aktivt deltar i övningar och självständigt arbetar med övningsuppgifter. Lärande mål 3, 6, 7, 8 och 10 stöds dels genom aktivt deltagande i övningar, dels genom att studenten i grupp tränar på att diskutera och analysera årsredovisningar och ge kollegial respons, vilket innebär att studenterna läser och kommenterar varandras arbeten.
Av de schemalagda momenten är kursintroduktionen och ett seminarium obligatoriska.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • tentamen (4 hp) (UV) (Lärandemål: 1, 2, 4, 5 och 9)
 • projektarbete i grupp som redovisas skriftligt (2 hp) (UG) (Lärandemål: 6, 7, 8 och 9)
 • individuell analys av examinationsuppgiften samt aktivt seminariedeltagande (1,5 hp) (UG) (Lärandemål: 2, 3, 4, 8 och 10)
För betyget godkänd krävs att de tre ovannämnda examinationerna är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom väl godkänd tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A. (senaste upplagan). Redovisning: från bokföring till analys. Lund: Studentlitteratur.
 • Marton, J., Sandell, N. & Stockenstrand, A. (senaste upplagan). Redovisning: från bokföring till analys. Övningsbok med fullständiga lösningar. Lund: Studentlitteratur.
 • Lundén, B. & Bokelund Svensson, U. (senaste upplagan). Bostadsrättsföreningar: juridik, skatt och ekonomi för föreningen. Näsviken: Björn Lundén Information AB.
 • Övrigt utdelat material.

Referenslitteratur
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Lund: Studentlitteratur.
 • Hansson, S., Arvidson, P. & Lindquist, H. (senaste upplagan). Företags- och räkenskapsanalys. Lund: Studentlitteratur.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Övrigt

Förutom förkunskapskrav angivna ovan rekommenderas kunskaper från följande kurs:
FF301G Fastighetsvetenskap: Fastigheter och samhällsbyggnad 7,5 hp
FF302F Fastighetsvetenskap: Tjänsteföretagande i fastighetsbranschen, 7,5 hp

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Ewa Sarlöv, Kursansvarig
Telefon: 040-6658186

Anmälan

18 januari 2021 - 21 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 21 februari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program