Marknadsföring grundkurs

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Urval:

100% akademiska poäng.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2010, höst 2009

Kurskod:
EK114A version 1,1
Engelsk benämning:
Marketing, General Course
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 september 2006
Fastställandedatum:
10 december 2008
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2009
Ersätter kursplan fastställd:
23 mars 2007

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om samt förmåga att tillämpa grundläggande begrepp, modeller och teorier inom området marknadsföring

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten uppvisa kunskaper om:

 • begrepp, modeller och teorier inom området marknadsföring
 • hur marknadsföring fungerar och genomförs

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • självständigt kunna söka och bedöma relevant information
 • förstå och kunna förklara synsätt som ligger bakom olika begrepp, teorier och modeller inom området marknadsföring
 • känna till, kunna redogöra för samt förstå och kunna tillämpa etiska och juridiska regler inom området marknadsföring
 • kunna använda begrepp och modeller vid lösning av marknadsföringsproblem, såväl enkla som mer komplexa
 • muntligen och skriftligen kunna presentera och kommunicera analyser av marknadsföringsproblem samt kunna diskutera och föreslå lösningar på dessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • förstå hur marknadsföring är relaterat till problem som rör migration, etnicitet, genus och miljö

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Kursen examineras dels genom skriftlig tentamen, genom deltagande i cirka tre falldiskussioner (fall-undervisning) samt genom ett projektarbete.

För betyget godkänt krävs godkänd skriftlig tentamen, godkända skriftliga fallösningar samt godkänt deltagande i cirka tre falldiskussioner, godkänt projektarbete samt godkänt deltagande i seminarium för redovisning av projektarbetet.

För betyget väl godkänd krävs minst 75 % av maximalt poängantal på den skriftliga tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Marknad och marknadsföringssynsätt
 • Marknadsföringsprocesser
 • Marknadsinformation
 • Segmentering, behovsanalys och positionering
 • Strategier
 • Marknadskommunikation
 • Inköps- och köpbeslutsprocesser samt distributionskanaler
 • Etik och marknadsföringslagstiftning

Arbetsformer

Föreläsningar cirka 16 timmar, fallundervisning omfattande cirka tre fall där lösningar ska presenteras dels skriftligt, dels muntligt vid obligatoriska falldiskussioner cirka 5 timmar. Obligatoriskt seminarium för redovisning av projektarbete cirka 4 timmar. Projektarbete i grupp och självstudier cirka 175 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Baines, P., Fill, C., Page, K.: Marketing. Oxford University Press. 2008.
 • Kurskompendium för kursen EK114A Marknadsföring grundkurs 7,5 hp,Malmö högskola, Kultur och samhälle, Urbana studier(senaste upplagan).

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Stina Stensson, Kursansvarig stina.stensson@ts.mah.se
Eva Stockelius, studieadministratör tel 040-665 71 79 eva.andersson@mah.se
Telefon: 040-6657179