Etik för informatik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
DA375A version 1
Engelsk benämning:
Ethics for Informatics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Kurser om 30 hp i huvudområdet informatik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet IT och ekonomi och kan ingå i en kandidatexamen i Informatik.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman inom informationsteknik, samt för teorier och argumentation inom etik. Målet är både en generell förståelse av etiska resonemang och kunskapen att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Normativa teorier om etik
 • Argumentationsteori samt informell logik
 • En genomgång av aktuella etiska frågeställningar inom IT-området
 • Fördjupning kring specifika etiska problemställningar rörande informationssystem, organisation och verksamhetsstöd

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga etiska teorier
 • kunna redogöra för relevanta frågeställningar inom fältet etik och IT
 • visa insikt om informationsteknikens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, specifikt verksamhetsnära informationssystem
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • problematisera ett givet praktiskt fall utifrån flera olika etiska teorier
 • argumentera i tal och skrift för något konkret handlingsalternativ i ett givet praktiskt fall
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att inom informatik göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • kunna reflektera över olika förhållningssätt till relevanta etiska dilemman inom området etik och IT

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier/övning ca 20 timmar samt självstudier ca 160 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: För godkänd krävs att samtliga ingående tentamina och redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.
Krav för väl godkänd: Förutom de krav som gäller för betyget godkänt så ska även tentamina värderats till väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Tavani, Herman T. (2013). Ethics and technology: controversies, questions, and strategies for ethical computing. 4. ed. Hoboken, NJ: Wiley
 • Artikelsamling

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program