Informatik: Examensarbete

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
DA374A version 1,2
Engelsk benämning:
Informatics: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
05 december 2017

Förkunskapskrav

Totalt 120 hp avklarade kurser inklusive kurser om minst 30hp i huvudområdet Informatik på 31-60 poängsnivån.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i Informatik på 61-90 poängsnivån.

Syfte

Kursen syftar till att studenten använder inhämtade kunskaper för att självständigt utföra ett vetenskapligt arbete av professionell karaktär i informatik.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete i informatik och innefattar litteraturstudier och rapportskrivning. I en del fall kan implementation av programvara eller statistisk utredning förekomma. Arbetet kan vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:

 • kunskap och förståelse i informatik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området
 • fördjupning inom någon del av området samt orientering om relevanta forskningsfrågor
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med andra
 • färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom informatik
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • förmåga att inom informatik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Självständigt arbete ca 390 timmar, samt handledningstid ca 10 timmar. Omfattningen av handledningen är beroende av arbetets inriktning.

Bedömningsformer

Examinationen sker genom kvalitativ bedömning av uppsatsen, muntlig presentation vid två seminarier, ett ca halvvägs in i arbetet och ett slutseminarium, samt opposition vid dessa två seminarier. För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd skriftlig rapport 13 hp
 • godkända seminarier 2 hp
Faktorer som tas i beaktning vid betygssättning är förmåga att:
 • resonera självständigt och kreativt
 • självständigt lösa problem
 • tillgodogöra sig och använda litteratur och annat material
 • uttrycka sig skriftligt i en teknisk/vetenskaplig rapport
 • utföra en muntlig presentation
 • opponera på ett vetenskapligt korrekt sätt
När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie: om analysarbete i kvalitativ forskning. (Senaste upplagan) Lund: Studentlitteratur.
 • Rienecker, Lotte & Stray Jörgensen, Peter (2014). Att skriva en bra uppsats. 3., omarb. uppl. Lund: Liber
Ytterligare litteratur i form av kompendier och vetenskapliga artiklar kan ingå vilka tillhandhålls av institutionen.

Referenslitteratur:
 • Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Mattson, Pia & Örtenblad, Anders (2008). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Michalewicz, Zbigniew & Fogel, David B. (2004). How to solve it: modern heuristics. 2., rev. and ext. ed. Berlin: Springer
 • Språkrådet (2008). Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. Stockholm: Liber
 • Strunk, William & White, E. B. (2009). The elements of style. 50th Anniversary ed. New York: Pearson Longman

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Orre, Kursansvarig
Telefon: 040-6657189

Anmälan

29 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 mars 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program