Informatik: Verksamhetsstödjande system

Kursen har ersatts av Informatik: Verksamhetsstödjande system [DA472A].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA370A-Informatik: Introduktion till IT och marknad och DA371A-Informatik: Systemutveckling.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA372A version 1,2
Engelsk benämning:
Informatics: Business Informatics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
07 november 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA370A-Informatik: Introduktion till IT och marknad och DA371A-Informatik: Systemutveckling.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i Informatik på 31-60 poängsnivån.

Syfte

Studenten ska utveckla kunskap, färdighet och förståelse om begrepp, modeller och metoder som används vid utveckling, införande och förvaltning av verksamhetsstödjande informationssystem. Kursen syftar också till att ge grundläggande kännedom om databasdesign, kunskap om begrepp och metoder för relationsdatabaser samt grundläggande färdigheter i frågespråk.

Innehåll

Kursen innehåller bland annat:

 • verksamhetsprocesser och modellering
 • systemexempel
 • livscykler
 • integration och datahantering
 • databasteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomförd kurs ska studenten:

 • visa kännedom om olika sorters verksamhetsstödjande system
 • kunna redogöra för olika utvecklings- och upphandlingsalternativ för verksamhetsstödjande system
 • kunna redogöra för olika aspekter av införande och underhåll av verksamhetsstödjande system
 • visa kännedom om olika systemarkitekturalternativ
 • visa kännedom om datahantering i verksamhetsstödjande system
 • visa kännedom om olika alternativ för systemintegration
 • visa kännedom om hur informationssäkerhet kan hanteras i verksamhetsstödjande system
 • visa grundlig kunskap om relationsdatabaser och deras uppbyggnad
 • visa förståelse för teorin kring databasdesign och normalformer
Färdighet och förmåga
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna identifiera och modellera processer som kan stödjas med informationssystem
 • kunna använda och utvärdera funktionalitet i verksamhetsstödjande informationssystem
 • visa färdighet i att designa och implementera en databas utifrån en problemformulering
 • visa färdigheter i att lagra och hämta information ur databaser, samt att presentera informationen på webben
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomförd kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt reflektera kring tekniska, affärsmässiga och samhälleliga avvägningar vid utveckling, införande och förvaltning av verksamhetsstödjande informationssystem

Arbetsformer

Föreläsningar ca 40 timmar, seminarier ca 20 timmar, laborationer ca 10 timmar samt självstudier ca 330 timmar.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd:

 • Verksamhetsstöd 1, 2 hp (UG) – muntlig redovisning
 • Verksamhetsstöd 2, 3 hp (UG) – inlämningsuppgifter
 • Verksamhetsstöd 3, 5 hp (UV) – tentamen
 • Databaser 1, 2 hp – (UG) tentamen
 • Databaser 2, 3 hp (UG) - inlämningsuppgifter
Slutbetyget baseras på tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bradford, Marianne (2010). Modern ERP: select, implement & use today's advanced business systems. 2nd ed. Raleigh, NC: North Carolina State University, College of Management
 • Magnusson, Johan & Nilsson, Andreas (2014). Enterprise system platforms: transforming the agenda. 1. ed. Lund: Studentlitteratur
 • Padron-McCarthy, Thomas & Risch, Tore (2005). Databasteknik. Lund: Studentlitteratur
 • Whiteley, David (2013). An Introduction to Information Systems. Basingstoke: Palgrave
Referenslitteratur:
 • Björklund, Maria & Paulsson, Ulf, (2012). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, (andra upplagan)
 • Rainer, R. Kelly, Prince, Brad & Cegielski, Casey (2015). Introduction to Information Systems. 5. ed., International student version John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd
 • Ulvenblad, Pia & Örtenblad, Anders (2008). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Yank, Kevin (2009). Build your own database driven website using PHP & MySQL. 4th ed. Collingwood, Vic.: SitePoint

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carl Johan Orre, Kursansvarig
Telefon: 040-6657189

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program