Informatik: Systemutveckling

Kursen har ersatts av Informatik: Systemutveckling [DA471A].

Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 7/A7

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016

Kurskod:
DA371A version 2
Engelsk benämning:
Informatics: Systems Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
07 november 2016
Ersätter kursplan fastställd:
10 april 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i informatik på 1-30 poängsnivån.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap och förståelse för begrepp och metoder som är centrala vid utveckling av informationssystem. Studenten ska även nå en grundläggande färdighet i konstruktion av datorprogram. Vidare ska studenten uppnå förståelse av hur ett datorsystem fungerar på grundläggande logisk nivå, och hur det kopplas till högre nivåer genom lager av abstraktion.

Innehåll

Kursen består av fem delar:
1. Digitala system (2 hp): Introduktion till användbarhet som en målsättning för utveckling av datorbaserade informationssystem.
2. Programmering 1 (3 hp): Utveckling av system är en form av problemlösning på olika nivåer. En nivå är att skapa algoritmer med vars hjälp ett problem kan lösas. Momentet introducerar strukturerad programmering för problemlösning.
3. Systemutveckling (4 hp): Att se utveckling av informationssystem som en repetetiv process bestående av cykler av kravinsamling, design, kodning och testningiterativ introduceras. Varje cykel innebär realisering av en mindre del ny funktionalitet; ett inkrement.
4. Programmering 2 (5 hp): Fundamentalt för utvecklingsprocessen är goda val av representation. Momentet ger en introduktion till objektorienterad representation och som bas för programmering.
5. Informations- och systemarkitektur (1hp): Utifrån delarna 1 till 4 avslutas kursen med att analysera befintliga system med avseende på samtliga steg som ingår i systemutveckling.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • förståelse för betydelsen av användbarhet i informationssystem
 • förståelse för ett datorsystems funktion på maskinnivå
 • förståelse för hur internetkommunikation hanteras från ett programutvecklingsperspektiv
 • kunskap om grundläggande begrepp för strukturerad programmering
 • ett algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell logik vid utformandet av algoritmer
 • förståelse för användningen av ett modelleringsspråk i utveckling av datorprogram
 • förståelse för hur programmeringsparadigm som objektorientering används för att underlätta programutveckling
 • förståelse för betydelsen av strukturerade arbetssätt för systemutveckling
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • strukturera och implementera enklare program i ett programmeringsspråk
 • använda ett modelleringsspråk vid framtagning av programvara
 • medverka till att skapa ett informationssystem utifrån ett användarorienterat perspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt resonera kring alternativa systemlösningar för ett givet informationsproblem

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, seminarier ca 30 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudier ca 300 timmar.

Föreläsningarna syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande begreppsbildning som behövs för att på ett aktivt sätt kunna delta i seminarier och laborationer.

Seminarierna syftar till att ge studenten ett forum för att skapa den kunskap och förståelse samt de värderingsförmågor och förhållningssätt som anges i lärandemålen.

Laborationer syftar till att ge studenten möjlighet att tillgodogöra sig alla färdigheter och förmågor som anges i lärandemålen.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:
1. Digitala system, 2 hp (UG) – muntlig redovisning/presentation
2. Programmering 1, 3 hp (UG) – inlämningsuppgifter
3. Systemutveckling 1, 2,5 hp (UV) – skriftlig tentamen
4. Programmering 2, 5 hp (UV) – inlämningsuppgfiter
5. System- och informationsarkitektur, 1 hp (UG) – muntlig redovisning/presentation
6. Systemutveckling 2, 1,5 hp (UV) – skriftlig tentamen

För betyget godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget VG krävs dessutom betyget väl godkänd på 9 hp av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur://
 • Bennet, S., MacRobb, S. & Farmer, R. (2010). Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education
 • Downey, A. B. (2012). Think Python, O'Reilly
 • Haverbeke, M. (2015). Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming (2nd Edition), William Pollock
 • Sharp, John (2013). Microsoft Visual C# 2013: Step by Step, Microsoft Press
 • Sommerville, I. (2016). Software Engineering (10:th Edition), Addison-Wesley
Referenslitteratur://
 • Fitzgerald, B., Russo, N.L. & Stolterman, E. (2002). Information Systems Development: Methods in Action. Berkshire, McGraw-Hill
 • Garret, J.J. (2011). The elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond (2nd edition), New Riders
 • Kernighan, B.W. (2011). D is for Digital: What a Well-Informed Person should Know about Computers and Communication, Create-Space Independent Publishing
 • Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems: A Primer, Chelsea Green Publishing
 • Petzold, C. (2000). Code: The Hidden Lanugage och Computer Hardware and Software, Microspoft Press
 • Pressman, Roger (2009). Software Engineering: A Practitioner's Approach, 7th Edition, McGraw-Hill Higher Education

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Zahra Ghaffari, Kursansvarig
Telefon: 040-6657243