Informatik: Introduktion till IT och marknad

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016

Kurskod:
DA370A version 2
Engelsk benämning:
Informatics: Introduction to IT and Marketing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Informatik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
20 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c. Eller: Matematik B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i informatik på 1-30 poängsnivån.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om hur hållbar affärsverksamhet bedrivs med stöd av informationsteknik. Detta omfattar förståelse för marknadens roll och betydelse, samt för de grundläggande begrepp inom informatik och datorsystem som utgör en nödvändig bas för verksamheten.

Innehåll

Kursen består av fyra delar där 2 och 3 läses parallellt:
1. Komplexitet, abstraktion och system
Momentet introducerar systemtänkande och koppling mellan systemtänkande med verksamhetsstrategi, affärsmodell och informationssystem.
2. Idé, verksamhet och marknad
Momentet introducerar marknadsföring som en förståelse av marknad kopplad till vision, affärsidé och strategi samt till olika aktiviteter som gör att verksamheten fungerar. Både produkt- och tjänstemarknadsföring behandlas i momentet.
3. Data, information och program
Momentet ger en inledning till informationsteknik, skillnaden mellan data och information och hur dessa kan bearbetas av program. Momentet introducerar även begreppet system och behandlar hur abstraktionsnivåer och modeller används för att konstruera och hantera komplexa system. I momentet ingår även en inledning till hur olika gränssnitt kopplar samman olika skikt.
4. Möjligheter och begränsningar
Momentet introducerar ett kritiskt tänkande om datakraftens möjligheter och diskuterar informatikens möjligheter.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva vad ett system och ett systemperspektiv är och hur det kopplas till verksamhetsstrategi, affärsmodell och informationssystem
 • förklara och reflektera över verksamheters agerande och relevanta aktörers beteenden utifrån ett systemperspektiv
 • identifiera, beskriva och jämföra grundläggande begrepp, modeller och teorier inom produkt- och tjänstemarknadsföring
 • identifiera, beskriva och jämföra grundläggande begrepp, modeller och teorier i relation till vision, affärsidé, strategi och mål med ett hållbart perspektiv
 • identifiera och beskriva grundläggande begrepp inom informatik
 • beskriva och jämföra tillämpningar inom informationssystem
 • visa grundläggande kunskap och förståelse för aktuella forskningsfrågor inom marknadsföring och informationsteknik
 • redogöra för abstraktionsnivåer, modeller och komponenter som ingår i datorbaserade informationssystem
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra grundläggande analys av ett informationssystems egenskaper, möjligheter och begränsningar i relation till en organisations verksamhet
 • tolka och analysera strategiska val samt dra relevanta slutsatser för att en organisation existerar, fungerar, förändras och har möjlighet att utvecklas
 • förklara hur marknadsbaserat informationssystem stödjer organisationer i att definiera och uppnå sina mål, och skapa handlingsberedskap för förändring och utveckling samt hur och varför
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • resonera och dra slutsatser om informationssystem baserat på grundläggande kunskaper om systems funktioner i olika abstraktionsnivåer
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt reflektera över informationsystems betydelse för en hållbar verksamhetsutveckling

Arbetsformer

Föreläsningar ca 60 timmar, seminarier ca 30 timmar samt självstudier ca 310 timmar.
Föreläsningarna syftar till att ge den grundläggande begreppsbildning som behövs för att studenten på ett aktivt sätt skall kunna delta i seminarier.
Seminarierna syftar till att ge studenten ett forum för att skapa den kunskap och förståelse samt de värderingsförmågor och förhållningssätt som anges i lärandemålen.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsmoment:

 • Individuell skriftlig reflektion – Systemtänkande, 2 hp (UV)
 • Individuellt deltagande i seminarieserie - Systemtänkande 1 hp (UG)
 • Individuell skriftlig tentamen – Marknadsföring, 4 hp, (UV)
 • Gruppbaserad redovisning - Marknadsföring, 1 hp (UG)
 • Individuell skriftlig tentamen – Informationssystem, 3,5 hp, (UV)
 • Gruppbaserad redovisning - Informationssystem, 1,5 hp (UG)
 • Integrerad fallstudie – Informatik 2 hp (UG)

För betyget godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända. För betyget VG på hela kursen krävs dessutom betyget väl godkänd på 8 hp av kursens 15 hp.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur fokuserad på Marknadsföring
 • Kotler, P., Armstrong, G. & Parment, A. (senaste upplagan). Marknadsföring – teori, strategi och praktik. Harlow, Pearson Education Ltd.
 • Två praktikfall (anskaffas av studenten själv från Harvard Business Publishing enligt instruktioner från kursansvarig
Kurslitteratur fokuserad på Systemtänkande
 • Meadows, D. H. (2008). Thinking in Systems:// A Primer. Chelsea, Green Publishing
Kurslitteratur fokuserad på IT
 • Kernighan, B.W. (2011). D is for Digital: What a Well-Informed Person should Know about Computers and Communication. Create-Space Independent Publishing
Kurslitteratur för hela kursen
 • Borglund, T. m fl. (2012). CSR - en guide till företagets ansvar. Samona Utbildning, Stockholm
 • Björklund, M. & Paulsson, U. (senaste upplagan). Seminarieboken – att skriva, presentera och opponera. Studentlitteratur, Lund
 • Mattsson, P. & Örtenblad, A. (senaste upplagan). Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik//. Studentlitteratur AB, Lund
 • Artikelkompendium från Malmö högskola.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Annabella Loconsole, Kursansvarig
Telefon: 040-6657674
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program