Objektorienterad programutveckling och datastrukturer

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
DA353A version 1
Engelsk benämning:
Object-Oriented Software Development and Data Structures
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Kursen DA339A Objektorienterad programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programutveckling, algoritmer och datastrukturer.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • att skapa programvara
 • modellering med UML
 • objektorienterad analys och design
 • grundläggande datastrukturer och algoritmer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa fördjupad förståelse för användningen av UML (Unified Modeling Language) i utvecklingsprocessen för att ta fram programvara
 • visa kunskap om algoritmer t.ex. inom sökning och sortering
 • visa kunskap om grundläggande datastrukturer
 • visa kunskap om några designmönster

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utföra modellering av objektorienterad programvara med användande av UML
 • kunna implementera och använda datastrukturer i programvara
 • kunna använda lämpliga algoritmer vid sökning och sortering
 • känna till och till viss del kunna använda relevanta klasser i klassbibliotek
 • kunna dokumentera programvara och granska dokumentation av programvara

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna välja lämpliga datastrukturer och algoritmer och motivera sina val
 • kunna reflektera över alternativa objektorienterade lösningars för- och nackdelar för relevanta problem på kursen

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, laborationer och seminarier ca 40 timmar samt självstudietid ca 130 timmar.

Bedömningsformer

Krav för Godkänt betyg: Godkänd tentamen (3 hp), godkända inlämningsuppgifter(3,0 hp) samt godkänd programutvecklingsuppgift (1,5 hp).

Krav för Väl godkänt betyg: Väl godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter samt godkänd programutvecklingsuppgift.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bennet, Simon, MacRobb, Steve & Farmer, Ray (2010) Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML. McGraw-Hill Higher Education, Maidenhead
 • Lewis, John, DePasquale, Peter & Chase, Joseph (2013) Java Foundations, Addison-Wesley, Upper Saddle River

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Rolf Axelsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657681
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620